8. Enquiry: verzenden en verwerken van bevragingen

Auteur:
Aanmaak:17 dec 2008
Oud BVV nr:2252

8.1. Abstract

Dit document beschrijft een Brocade applicatie voor de behandeling van allerlei vormen van bevragingen, enquêtes, …. Deze applicatie is te vinden onder Systeembeheer ‣ Communicatie tools ‣ Enquête aanmaken [link].

8.2. Enquiry opzetten

Een enquiry wordt gedefinieerd door het invullen van een formulier met meta-informatie. Hierna volgt een opsomming van de verschillende elementen en hun betekenis.

8.2.1. Bronlijst en attributen

Standaardtaal
Een bevraging gebeurt best in de taal van de bestemmeling. Deze kan eventueel afgeleid worden uit een attribuut. Zoniet wordt de standaardtaal genomen.
Bronlijst
Verzending gebeurt altijd vertrekkend van een Brocade lijst. Elke node is een bestemmeling en kan een aantal attributen bevatten die verder in de afhandeling van de bevraging kunnen gebruikt worden.
E-mail-attribuut in bronlijst
Als de bevraging per e-mail dient verstuurd te worden, kan hier ingevuld worden onder welk attribuut het e-mailadres van elke bestemmeling kan teruggevonden worden. Als dit leeg of een niet bestaand attribuut is, en de e-loi is wel ingevuld, dan wordt attribuut eloi_email als e-mailadres genomen.
Taal-attribuut in bronlijst
Het attribuut dat de taal van de bestemmeling bepaalt. Als dit leeg of een niet bestaand attribuut is, en de e-loi is wel ingevuld, dan wordt attribuut eloi_lg als taal genomen. Is dit ook niet voorhanden dan wordt de standaardtaal genomen.
e-loi in bronlijst

Voor elke node kan de e-loi gespecificeerd staan in een attribuut of de e-loi kan de node zelf zijn. In het laatste geval dient hier key ingevuld te worden.

Aanwezigheid van de e-loi impliceert dat er een aantal extra attributen aan de node worden toegevoegd:

 • eloi_fn: familienaam
 • eloi_vn: voornaam
 • eloi_email: e-mailadres
 • eloi_mobil: gsm-nummer
 • eloi_wsite: website
 • eloi_nee: geboortedatum
 • eloi_neecity: geboorteplaats
 • eloi_neecountry: geboorteland
 • eloi_mv: geslacht
 • eloi_lg: taal
 • eloi_lib: basisinstelling

Per type van adres komen daar nog volgende attributen bij:

 • eloi_type_phone: telefoonnummer
 • eloi_type_street: straatnaam
 • eloi_type_nr: huisnummer
 • eloi_type_bus: bus
 • eloi_type_zip: postcode
 • eloi_type_city: plaats
 • eloi_type_country: land
Executable attributen
Hier kan een M-exe ingevuld worden die RDenq (enquiry identifier), RDnode (lijstitem) en RAnode (node-attributen) ter beschikking krijgt en RAttr met berekende attributen moet teruggeven.

8.2.2. Verzending

Manier van verzenden
Er kan gekozen worden om alles per post te versturen of bij voorkeur per e-mail te werken. Enkel de bestemmelingen zonder e-mailadres komen dan in een postbestand terecht.
Max. aantal brieven per file
Er kunnen verschillende uit te printen postfiles aangemaakt worden, afhankelijk van het gewenst aantal bestemmelingen per file.
Sorteercode voor postfiles
Hier kan de naam van een attribuut ingevuld worden. Bestemmelingen met dezelfde waarde voor dit attribuut komen dan in dezelfde postfile terecht.
ODT template postverzending

Op te laden, taalafhankelijke template in ODT-formaat. In de templates kan gewerkt worden met placeholders $Date en $Destination.attribuut, waarbij attribuut behoort tot de bronlijstattributen, eloi-attributen of berekende attributen.

De placeholder $Destination.feedbackid bevat een URL waarmee de bestemmeling eventueel naar zijn persoonlijk feedbackformulier kan gaan.

Onderwerp e-mail
Taalafhankelijke onderwerpen voor de e-mails.
Inhoud e-mail

Taalafhankelijke inhoud van de e-mails. Hierin kan gewerkt worden met placeholders <enquiry_attribuut> waarbij attribuut een van de attributen in de bronlijst is of een van de berekende attributen of een van de eloi-attributen.

Bijvoorbeeld: <enquiry_name> (als name een attribuut in de bronlijst of een berekend attribuut is), <enquiry_eloi_nee>, <enquiry_eloi_thuis_street>.

Reply-adres
Het default reply-adres is r4_helpdesk maar dit kan hier gewijzigd worden, bijvoorbeeld indien men niet van een feedbackformulier gebruik wenst te maken.

8.2.3. Feedback

Anonieme feedback
Indien de bevraging niet anoniem is, worden alle attributen bijgehouden bij het feedbackid van elke bestemmeling zodat deze altijd terug kan geïdentificeerd worden. Indien anonimiteit gewenst is, wordt er niets bijgehouden en is terugtracering niet mogelijk.
Toon feedbackformulier in desktopomgeving
Het feedbackformulier wordt in de volledige omkadering van een desktop getoond, weliswaar zonder vermelding in de desktopmenu.
Toon feedbackformulier als standalone service
Het feedbackformulier wordt zonder zichtbare desktopomgeving aangeboden.
Geassocieerde desktop
Gewenste desktopomgeving.
CSS

Stijlregels die op het feedbackformulier moeten toegepast worden.

Tip

Wanneer het online feedback formulier geopend is in een webbrowser kan je via Ctrl+Shift+C een element inspecteren en nagaan tot welke class het behoort en welke css-regels erop toegepast worden.

Zo behoort het Confirmation bericht na registratie van de feedback tot class .enquiry-confirmation en kan met .enquiry-confirmation {} in de css aangepast worden.

Teken feedbackformulier via executable

Een M-executable die de volledige opmaak van het feedbackformulier voor zijn rekening neemt. Deze executable krijgt RDenq (enquiry identifier) en RDfdbck (feedback identifier) ter beschikking, tekent het feedbackformulier en moet in zijn %Action de macro m4_setEnquiryFeedback(RDenq, RDfdbck, FDfeedb) uitvoeren. Hierbij is FDfeedb een array met in de subscripts de naam en in het rechterlid de waarde van de te bewaren tags.

Indien niet ingevuld moeten de taalafhankelijke inhoudsvelden ingevuld worden, indien wel ingevuld heeft de executable voorrang op de inhoudsvelden.

Inhoud feedbackformulier

Taalafhankelijke inhoud van het feedbackformulier in html-code. Er kan gebruik gemaakt worden van dezelfde placeholders als in het e-mail formulier, met name <enquiry_attribuut> waarbij attribuut een van de attributen in de bronlijst is of een van de berekende attributen of een van de eloi-attributen.

Bovendien staan een aantal voorgedefinieerde placeholders ter beschikking:

<enquiry_input id="" size="40"> tekent een invulveld van de gespecificeerde lengte (size kan aangepast worden). id moet ingevuld worden en hetgeen de gebruiker invult, wordt dan bewaard onder een attribuut met deze naam.
<enquiry_area id="" rows="5" cols="50"> tekent een tekstarea van de gespecificeerde hoogte en breedte (rows en cols kunnen aangepast worden). id moet ingevuld worden en hetgeen de gebruiker invult, wordt dan bewaard onder een attribuut met deze naam.
<enquiry_radio id="" value=""> tekent een radio-button die bij selectie de gespecificeerde waarde toekent aan het attribuut dat onder id wordt ingevuld. Meerdere radio-buttons met dezelfde id waarde horen vanzelfsprekend bij mekaar en zijn wederzijds uitsluitend.
<enquiry_checkbox id="" value=""> tekent een checkbox die bij selectie de gespecificeerde waarde toekent aan het attribuut dat onder id wordt ingevuld.
<enquiry_select id="" value="" options="..;..;.."> tekent een selectbox die bij selectie de gespecificeerde waarde toekent aan het attribuut dat onder id wordt ingevuld. De mogelijke opties van de selectbox moeten in options ingevuld worden, gescheiden door ;.

8.2.4. Verwerking

CSV kolommen
De resultaten van de ingevulde feedbackformulieren kunnen als csv-file geëxporteerd worden. De inhoud van de kolommen wordt aangegeven met de attribuutnamen uit de bronlijst, de eloi-attributen, de berekende attributen of de attributen uit het feedbackformulier (id=”…”), gescheiden door ;.
Executable per feedbackformulier
Eventuele M-executable die RDenq (enquiry identifier) en RDfdbck (feedback identifier) ter beschikking krijgt en uitgevoerd wordt op elk feedbackresultaat (manueel op te starten). Er zijn feedbackmacro’s voorzien in /enquiry/application/feedback.d.
Executable op totaal
Eventuele M-executable die RDenq (enquiry identifier) ter beschikking krijgt en éénmalig uitgevoerd wordt op alle feedbackresultaten (manueel op te starten). Er zijn feedbackmacro’s voorzien in /enquiry/application/feedback.d.

8.3. Workflow

Alle enquiry-acties die in een bepaald stadium voorhanden zijn, worden getoond onder de hoofding Bewerkingen.

8.3.1. Verzending

Verzend enquiry aanvinken en registreren, verstuurt de bevraging naar alle bestemmelingen in de bronlijst. Dit gebeurt door een achterliggende toolcatapplicatie enquiry die volgende acties uitvoert:

 • Voor elke bestemmeling wordt een feedbackid berekend (md5 waarde).
 • Indien een bestemmeling per e-mail dient aangeschreven te worden, worden in de taalafhankelijke e-mail inhoud de gebruikte placeholders vervangen door de juiste attribuutwaarden. Het bericht wordt in de shipper-omgeving enquiry klaar gezet.
 • Indien een bestemmeling per post dient aangeschreven te worden, wordt de ODT-template opgehaald en de placeholders vervangen door de juiste attribuutwaarden. Een of meerdere uit te printen postfiles worden aangemaakt in ODT en PDF formaat en in de docman-omgeving enquiry geplaatst. Het docman-path van deze files wordt in de enquiry Brocade-omgeving geschreven en is via het enquiry Brocade formulier opvraagbaar onder de hoofding Verzending.
 • Aan elke node van de bronlijst worden volgende attributen toegevoegd:
  • enquiry_sent: bevat de enquiry identifier of ‘0’ indien e-mail verzending mislukt. Eens dit attribuut gezet is, kan deze bestemmeling voor deze enquiry niet meer aangeschreven worden.
  • enquiry_date: datum van verzending.
  • enquiry_feedbackid: enkel indien de enquiry niet anoniem verstuurd wordt.
 • Een nieuwe lijst wordt aangemaakt met de feedbackid’s als nodes en alle gekende attributen van de bestemmeling, dit laatste enkel indien de enquiry niet anoniem verstuurd wordt. De lijstloi wordt in de enquiry Brocade-omgeving geschreven en is via het enquiry Brocade formulier opvraagbaar. Daar wordt tevens vermeld hoeveel bestemmelingen aangeschreven zijn, opgesplitst per e-mail en per post.

8.3.2. Feedback

Wanneer een bestemmeling de hem toegewezen feedback-url volgt, komt hij in een persoonlijk invulformulier terecht. Hij kan zijn gegevens zo vaak wijzigen als hij wil, zolang de enquiry niet afgesloten is.

In het Brocade enquiry formulier is te volgen hoeveel feedbacks er al binnengekomen zijn.

8.3.3. Afsluiten

Enquiry afsluiten verhindert dat er nog nieuwe feedbacks binnenkomen of dat bestaande feedbackgegevens nog gewijzigd worden.

8.3.4. Bewerkingen

Executable op elk feedbackformulier uitvoeren en Executable op totaal uitvoeren zijn zichtbaar als de respectievelijke executable ingevuld is.

8.3.5. Export

Alle feedback exporteren in csv-file activeert de toolcat applicatie enquiry die een csv-file aanmaakt met de attributen die vermeld staan in het veld CSV kolommen. De aangemaakte file wordt in docman geplaatst en is opvraagbaar via het Brocade enquiry formulier.