2. OPAC - Handleiding voor de layout-verantwoordelijke

Auteur Marc Jeurissen
Aanmaak 6 mei 2002
Aangepast door Luc Bastiaenssen
Aangepast op 22 sept 2005
Oud BVV nr 2022

2.1. Abstract

De opbouw van een OPAC is de taak van de daartoe aangestelde layout-verantwoordelijke. Dit document is een leidraad bij de te volgen stappen en verklaart bovendien een aantal achterliggende mechanismen en fundamentele begrippen.

2.2. Algemene begrippen

Scherm-elementen
Dit zijn bouwstenen (= Schermelementen) van een scherm die meestal deel uitmaken van algemenere Functionele elementen en derhalve niet als dusdanig op een scherm kunnen geplaatst worden. Het beste voorbeeld is een button, waarvan wel afzonderlijk de layout kan bepaald worden, maar die in het kader van een buttongroup op het scherm moet geplaatst worden.
Functionele elementen
Van Functionele elementen kan de layout bepaald worden en bovendien kan het als dusdanig op een scherm gepositioneerd worden. Een voorbeeld is een buttonGroup, waarvan de samenstellende elementen (buttons) door de software bepaald worden.
Vrije elementen
Een vrij element heeft dezelfde functionaliteit als een functioneel element, maar kan door de layout-verantwoordelijke zelf ontworpen worden. Het bestaat uit een blok tekst of een afbeelding, al of niet (gedeeltelijk) gekoppeld aan een link.
Layout-hints
De layout-verantwoordelijke heeft niet alle layout in eigen handen. Zo worden het formaat van een korte beschrijving en de algemene opbouw van een volledige beschrijving, softwarematig bepaald aan de hand van layout-hints. Is voor een bepaalde OPAC een totaal nieuwe opbouw van een volledige beschrijving nodig, dan moet de software-ontwikkelaar een nieuwe layout-hint ontwikkelen en implementeren.
Schermen
De schermen van een OPAC worden opgebouwd met een combinatie van html-elementen, Functionele elementen en Vrije elementen. De software zet, aan de hand van haar meta-informatie, elk meta-element om in html-code, zodat elke browser het scherm kan tekenen.
Inhoudscodes
Inhoudscodes horen bij de definitie van een bepaalde index en komen overeen met identificaties die de OPAC-software gebruikt om gegevens in volledige beschrijvingen, zoekbomen en extra informatie schermen te linken aan de juiste index. Op die manier kan de software weten dat, bij klikken op bvb. een auteursnaam in een volledige beschrijving, in de auteursindex moet gezocht worden.
Zoekbomen
Zoekbomen zijn constructies die opgebouwd worden vanuit de authority codes. In de meta-informatie moet een startcode aangeduid worden en de nodige restricties waaraan codes wel of niet mogen voldoen.
Zoekfilters

Zoekfilters zijn een middel om een zoekresultaat te reduceren. Elke filter is een beperkte set van termen voor een bepaalde index, bijvoorbeeld een aantal talen. Ze worden best gedefinieerd door iemand met kennis van de indexen, omdat

 • ofwel, voor elke optie van de filter een index-hoofdvorm moet opgegeven worden,
 • ofwel, de opties dynamisch moeten berekend worden (bijvoorbeeld voorkeurinstellingen).

2.3. Algemene meta-gegevens

Identificatie
Dit is de code waaronder deze OPAC gekend is. Ze zal overal in de software gebruikt worden om naar deze OPAC te verwijzen (menu-ingang, definiëring van een desktop-service,…).
Bestanden
 • Upload van een bestand

  Bestand wordt geïnstalleerd in de desktop-service en web omgeving. Indien het een gezipt bestand betreft, worden alle componenten geïnstalleerd. In de web omgeving wordt automatisch een zipbestand met alle geüploade files aangemaakt.

 • Downloaden van het zipbestand

  Dit bevat alle geüploade files en wordt automatisch aangemaakt.

 • Archiveren van het zipbestand

  Kan gebruikt worden voor het bewaren van een bepaalde versie van de files.

Omschrijving
Een louter informatieve verwoording van de OPAC (inhoud, doelgroep, …)
Catalogus

Elke OPAC werkt op een elders in Brocade gedefinieerde catalogus.

Indexen

Bij elke catalogus is een reeks indexen vastgelegd. De volgorde van deze indexen kan gewijzigd worden. Wordt voor een bepaalde index geen volgnummer ingevuld, dan wordt deze niet in de OPAC getoond.

Layout-sets

Voor gegevens die vanuit een bepaalde index ontsloten worden, kunnen een aantal layout-kenmerken bepaald worden in zogenaamde sets. Een index waarvoor geen specifieke set gedefinieerd wordt, gebruikt de default set.

 • Aantal karakters verwante vormen Bij het browsen in de index worden in de linkerkolom verwante zoekvormen getoond. De grootte van die kolom kan hier vastgelegd worden. 0 of blanco betekent dat die kolom niet getoond wordt.

 • Aantal karakters hoofdvormen Bij het overzicht van korte beschrijvingen worden in de linkerkolom index-hoofdvormen getoond. De grootte van die kolom kan hier vastgelegd worden. 0 of blanco betekent dat die kolom niet getoond wordt.

 • Aantal items per scherm Het aantal lijnen, zowel in index-browse-scherm, als in het scherm met korte beschrijvingen.

 • = verwijzing Indien de gevonden indexterm een authority code is, dan kan deze getoond worden in de vorm index-hoofdvorm = verwoording authority code, of in de vorm verwoording authority code.

 • Index browsing De gevonden indexingangen kunnen op 4 verschillende manieren getoond worden:

  • toon altijd de indextermen Klikken op zo’n term brengt de gebruiker altijd in het scherm met de korte beschrijvingen, ook als die term slechts naar 1 beschrijving verwijst.
  • toon altijd de indextermen Klikken op een term die slechts naar 1 beschrijving verwijst, brengt de gebruiker rechtstreeks in de volledige beschrijving.
  • toon nooit indextermen, altijd korte beschrijvingen
  • mengvorm Toon indextermen indien ze verwijzen naar meer dan 1 beschrijving, korte beschrijving indien slechts 1 beschrijving aan de indexterm verbonden is.
 • Doorklikken Bij het doorklikken vanuit extra informatie of vanuit zoekbomen (Werken van, Werken over,...) kan gekozen worden of men terecht komt in het indexscherm (browsing) of rechtstreeks bij de korte beschrijvingen van de werken in kwestie.

Omgeving
Linken naar andere databanken zijn mogelijk niet toegankelijk voor alle instellingen die een OPAC gebruiken. Die toegang wordt geregeld door meta-informatie rond omgevingen die als toegangscode in de catalografische beschrijving wordt ingevoerd en waarmee dus ook in de OPAC moet rekening gehouden worden.
Taal

Zoals overal in Brocade, staan de verwoordingen volledig los van de software. Voor zover vertalingen gebeurd zijn, kan de OPAC dus in verschillende talen gebruikt worden.

Taal specificeren:

 • Vanuit Brocade menu-ingang ingeven als volgt: <mcgi routine="Start:bopwexe">&UDopac=opacidentificatie&UDopaclg=N|E|F
 • Rechtstreeks bijvoorbeeld http://dolce.anet.ua.ac.be/services.phtml?desktop=devteam&service=lvdopac&extra=lg=E

Indien geen taal gespecificeerd is, wordt de default taal gebruikt zoals hier in de meta-informatie aangeduid kan worden.

Stylesheet

2 mogelijkheden:

 • een aparte stylesheet voor de OPAC De naam van de css-file dient ingevuld en via een upload geïnstalleerd te worden. Een framework voor een css-file, sjabloon.css, is beschikbaar in het project /opac/meta. Daarin staan alle in de OPAC gebruikte class-namen opgesomd en verklaard.
 • de stylesheet van de desktop gebruiken De nodige opac-class-namen moeten dan natuurlijk in de desktop-stylesheet ingebracht worden.
Layout-hints
Keuze uit een vastgelegde reeks layout-hints voor korte en volledige beschrijvingen.
Hulpschermen

Hulpboodschappen kunnen op 2 manieren getoond worden:

 • inline de boodschap verschijnt bovenaan hetzelfde scherm.
 • in een nieuw venster waarvan de grootte in pixels kan vastgelegd worden.
Scherm met extra informatie

Vanuit een volledige beschrijving of vanuit het indexscherm kan doorgeklikt worden naar een scherm met extra informatie over bvb. een auteur. Volgende gegevens kunnen hier vastgelegd worden:

 • de grootte in pixels van dit nieuwe venster
 • indien het onderwerp van de extra informatie een authority code is, dan worden diens relaties getoond waarop dan weer verder kan geklikt worden. Welke relaties wel/niet getoond moeten worden kan bepaald worden aan de hand v an authority type en/of authority lidmaatschap waaraan de relaties al of niet moeten voldoen.
Zoekbomen

De meta-informatie van zoekbomen wordt elders (Zie Zoekbomen) beheerd, maar hier wordt opgesomd welke zoekbomen in deze OPAC gebruikt worden. De identificaties van de zoekbomen moeten gescheiden worden door “;”.

Links naar de opgegeven zoekbomen worden door de software zichtbaar gemaakt via het functioneel layout-element subjectcataloguelink.

Ook het maximum aantal relaties per scherm van een element van de zoekboom kan hier vastgelegd worden.

Reduceren

De reduceer-knop buttonreduce verschijnt in het scherm met korte beschrijvingen indien dit minstens een hier in te vullen aantal termen bevat.

Klikken op buttonreduce brengt de gebruiker naar het scherm voor geavanceerde input advancedsearch, dat kan aangevuld worden met een aantal zoekfilters. De identificaties van de zoekfilters moeten gescheiden worden door “;”.

De presentatie van de filters gebeurt door het functioneel layout-element searchfilter.

Abstracts, inhoud, illustraties

Hoe een illustratie of een abstract getoond wordt, is een combinatie van parameters in de catalografische beschrijving, en hier in te vullen gegevens.

Illustratie

Wordt inline getoond indien als dusdanig aangegeven in de catalografische beschrijving, en indien een eventueel opgegeven grootte van de illustratie, de hier ingegeven maximale grootte niet overschrijdt.

Abstract

Indien de lokalisatie Tekst is, geldt dezelfde redenering als bij een illustratie.

Illustraties of abstracts die niet aan de inline-voorwaarden voldoen, evenals alle url-lokalisaties, worden in een nieuw venster getoond. De grootte van dit venster in pixels kan hier gedefinieerd worden.

Bewaarlijsten

Zoekresultaten kunnen bewaard worden in een bewaarlijst. De inhoud van die lijst wordt altijd in een apart venster getoond, waarvan de grootte in pixels hier kan vastgelegd worden.

De layout van zo’n lijst wordt bepaald door de layout-hints. Standaard is dit layout-hint savelist. Indien dit om één of andere reden voor een bepaalde OPAC niet voldoet, moet overlegd worden met het ontwikkelteam voor eventuele ontwikkeling van een nieuwe layout-hint.

Verzending per e-mail vraagt een aantal extra gegevens:

 • welk e-mail adres moet als verzender gebruikt worden?
 • welk e-mail adres moet eventueel in de Reply-to header ingevuld worden?
 • wat moet in de Subject header ingevuld worden?
 • een eventueel in te voegen begeleidende tekst?
Zoekhistoriek
Het maximum aantal zoekacties dat in de zoekhistoriek mag getoond worden. Indien 0 of blanco, wordt de historiekknop nooit getoond.
Onderwerpen
Opsomming van de authority types waaraan te tonen onderwerpscodes moeten voldoen (gescheiden door ;). Een * betekent dat alle types mogen getoond worden.
Plaatskenmerken

Adresgegevens instelling

Bij de meta-informatie van instellingen worden de lidmaatschappen van een instelling bepaald. Bij elk lidmaatschap hoort een adrestype. Aan de hand hiervan wordt voor elk lidmaatschap van een instelling een html-file gemaakt met adres- en persoonsgegevens.

Vanuit de volledige beschrijving kan doorgeklikt worden naar adresgegevens van een instelling. Het hier in te vullen lidmaatschap bepaalt welke adres-html-file getoond wordt.

Tweede scherm met leeninfo uitschakelen

Door deze optie aan te checken wordt verhinderd dat men op het plaatskenmerk kan doorklikken naar een tweede scherm met leengegevens.

Secundaire instellingen

Bij de meta-informatie van het werkstation (Zie Omringende meta-informatie) wordt bepaald welke instellingen in welke volgorde als primaire instellingen beschouwd worden. Deze worden met hun plaatskenmerkgegevens op het eerste scherm van de volledige beschrijving getoond.

Alle niet-primaire instellingen zijn secundaire instellingen en deze worden ofwel behandeld als primaire instellingen, ofwel enkel opgesomd op het eerste scherm en volledig getoond op een tweede scherm van de volledige beschrijving.

Waarschuwing

Indien de optie Tweede scherm met leeninfo uitschakelen is aangevinkt, kan er niet naar een tweede scherm worden doorgeklikt!

Exemplaarannotatie

Er kan geopteerd worden om deze annotatie nooit te tonen.

Lenersnaam

3 mogelijkheden

 • nooit een lenersnaam tonen
 • enkel de interne identificatie (e-loi) tonen
 • naam en interne identificatie tonen

Verwoording instellingen

Moet de volledige naam van de instellingen getoond worden of enkel de acroniemen.

2.4. Schermen

Voor elk scherm en bijhorend hulpscherm, moet de layout ingevuld worden via een combinatie van standaard html-tags en <layout> meta-tags. Een <layout> tag heeft volgende syntax:

<layout id="*layout-element-id*\ " [grouping="span \| div"] [toggle=*lgcode*]>

waarbij layout-element-id de naam is van Functionele elementen of Vrije elementen.

Elke <layout> tag wordt door de software met een html span tag omgeven, tenzij de facultatieve grouping parameter div specificeert.

Indien het attribuut toggle meegegeven wordt, wordt boven het element de klikbare verwoording van lgcode geplaatst, waarmee het element zichtbaar of onzichtbaar kan gemaakt worden. In de OPAC-code kan dit beïnvloed worden door FDtoggle("elementnaam").

Identificatie Omschrijving Scope
start Startscherm Het opstarten van een OPAC en het klikken op button buttonhome brengt de gebruiker altijd in dit scherm.
index Overzicht indextermen

Browsen doorheen een bepaalde index. Dit scherm is het resultaat van een eenvoudige zoekactie, opgestart via het functionele element searchinput of via het doorklikken op een bepaald element van een volledige beschrijving. Ook doorklikken vanuit een zoekboom of extra informatie, kan naar het indexscherm leiden, indien hiervoor gekozen is in de layout-set van de index in kwestie.

Het uitzicht van zo’n indexscherm wordt eveneens grotendeels bepaald door de layout-set van de geraadpleegde index.

shortdescription Overzicht korte beschrijvingen Overzicht van een zoekresultaat. Ook delen van een reeks of inhoud van een bewaarlijst worden in dit scherm getoond. Layout wordt bepaald door een layout-hint.
fulldescription Volledige beschrijving Detail van 1 beschrijving. Layout wordt bepaald door een layout-hint.
advancedsearch Invulscherm geavanceerd zoeken Dit scherm is zeker nodig voor de reduceer-functie en bevat de advancedsearchinput en eventueel searchfilter layout-elementen. Het scherm is niet absoluut noodzakelijk voor het geavanceerd zoeken op zich, want beide layout-elementen kunnen ook in bijvoorbeeld het startscherm ingebed worden.
subjecttree Onderwerpszoekboom Vanuit het element subjectcataloguelink komt met in een zoekboom terecht. De zoekbomen moeten wel gedefinieerd zijn in de algemene meta-informatie.
extrainfo Overzicht extra informatie Vanuit het indexscherm en vanuit een volledige beschrijving kan via knop buttonextrainfo doorgeklikt worden naar extra informatie over een bepaald element, bijvoorbeeld een auteur, een onderwerp,… De gegevens verschijnen altijd in een apart scherm waarvan een aantal eigenschappen elders in de meta-informatie kan vastgelegd worden.
noinlinecontent Abstracts, afbeeldingen … Apart scherm voor een aantal gegevens van een volledige beschrijving die niet inline getoond worden. Een aantal eigenschappen hiervan worden elders in de meta-informatie vastgelegd.
history Zoekhistoriek Overzicht van uitgevoerde zoekacties. Een aantal eigenschappen hiervan worden elders in de meta-informatie vastgelegd. Wordt geactiveerd door de knop buttonhistory.
savelist Acties op bewaarlijst Overzicht van mogelijke acties op de bewaarlijst. Wordt geactiveerd door de knop buttonsavelist.
savelistcontent Inhoud bewaarlijst De actie Tonen/printen in scherm savelist brengt de gebruiker naar dit scherm, dat altijd opent in een apart venster. Een aantal eigenschappen hiervan worden elders in de meta-informatie vastgelegd.

Voorbeeld van een startscherm

<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background-color: #395874; color: #FFCC35">
<tr><td colspan="10"><layout id="headerstart"></td></tr>
<tr><td><layout id="buttongroupgeneral"></td><td align="right"><layout id="buttongrouphelp"></td></tr>
</table>
<table width="100%">
<tr><td align="right"><layout id="buttongroupgeneralnavigation"></td></tr>
</table>
<table width="80%">
<tr>
<td valign="top">
<dl>
<dt>
<p><b><layout id="titlesearch"></b></p>
</dt>
<dd>
<p><layout id="searchinput"></p>
<table border=1 width="350" style="background-color: #eeeeee"><tr><td><layout id="zoekinfo"></td></tr></table>
</dd>
</dl>
</td>
<td width="20"></td>
<td valign="top">
<dl>
<dt>
<p><b><layout id="titleindexchoice"></b></p>
</dt>
<dd>
<p><layout id="indexchoice"></p>
</dd>
</dl>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr><td>
<dl>
<dt><b><layout id="titleextrasearch"></b></dt>
<dd>
<ul>
<li><layout id="advancedsearchlink"></li>
<li><layout id="titlesearchloi"><layout id="searchinputloi"></li>
</ul>
</dd>
</dl>
</td></tr>
</table>

Voorbeeld van een scherm met korte beschrijvingen

<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background-color: #395874; color: #FFCC35">
<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background-color: #CCCC99; color: #000000">
<tr><td><layout id="headershortdescription"></td> <th align="right" colspan="3"><layout id="itemsfound></th></tr>
<tr>
<td><layout id="buttongroupgeneral"></td>
<td align="left"><layout id="buttongroupgeneralnavigation"></td>
<td><layout id="buttongroupapplicationnavigation"></td>
<td align="right"><layout id="buttongrouphelp"></td>
</tr></table>
</p>
<layout id="datablock">
</p>

2.5. Schermelementen

2.5.1. Knoppen

Een knop maakt altijd deel uit van een functioneel element (Zie Functionele elementen) buttongroup en kan gedefinieerd worden als:

Standaard
Dit is de standaard button zoals getekend door de browser. In de taalafhankelijke verwoording kan tekst ingevuld worden die in de knop moet verschijnen.
Tekst
De tekst die in de taalafhankelijke verwoording wordt ingevuld, wordt gepresenteerd als een clickable link.
Image
In de taalafhankelijke verwoording moet de naam van een image-file ingevuld worden. Deze afbeelding moet via de ltech ontwikkelomgeving geïnstalleerd worden.
Identificatie Buttongroup Omschrijving
buttonsearch buttongroupgeneral Start een zoekactie
buttonselect buttongroupgeneral Zowel in het scherm met indextermen als bij de korte beschrijvingen, kunnen lijnen geselecteerd worden. Deze knop gaat enkel met de geselecteerde items verder.
buttondeselect buttongroupgeneral Selectie ongedaan maken
buttonselectall buttongroupgeneral Alle lijnen selecteren (enkel bij korte beschrijvingen)
buttondeleteselect buttongroupgeneral Schrap de geselecteerde lijnen uit de bewaarlijst.
buttonsaveall buttongroupgeneral Bewaar alle gevonden beschrijvingen in de bewaarlijst. Verschijnt in scherm shortdescription.
buttonsaveselect buttongroupgeneral Bewaar de geselecteerde beschrijvingen in de bewaarlijst. Verschijnt in scherm shortdescription.
buttonsaveone buttongroupgeneral Bewaar de getoonde beschrijving in de bewaarlijst. Verschijnt in scherm fulldescription.
buttonexecute buttongroupgeneral Enkel gebruikt in de bewaarlijst om de geselecteerde actie te starten.
buttonreduce buttongroupgeneral Reduceerknop. Verschijnt in het scherm met korte beschrijvingen als het minimum aantal beschrijvingen bereikt is (Zie Reduceren).
buttonhistory buttongroupgeneralnavigation Ga naar de zoekhistoriek
buttonback buttongroupgeneralnavigation Ga 1 scherm terug. Deze knop loopt gelijk met de Back knop van de browser.
buttonhome buttongroupgeneralnavigation Ga terug naar het startscherm.
buttonsavelist buttongroupgeneralnavigation Ga naar scherm savelist met het overzicht van de acties op de bewaarlijst .
buttonindex buttongroupapplicationnavigation Indien een scherm met korte beschrijvingen of een volledige beschrijving, het resultaat is van een voorafgaandelijke actie in het indexscherm, dan kan met deze knop teruggesprongen worden naar dit indexscherm.
buttonshortdescription buttongroupapplicationnavigation Indien een scherm met een volledige beschrijving het resultaat is van een voorafgaandelijke actie in een scherm met korte beschrijvingen , dan kan met deze knop teruggesprongen worden naar die korte beschrijvingen.
buttonfulldescription buttongroupapplicationnavigation Wordt enkel getoond op het tweede scherm van een volledige beschrijving teneinde terug te keren naar het eerste scherm. Heeft op die plaats dus dezelfde functionaliteit als de buttonback knop.
buttonjump buttongroupapplicationnavigation Wordt enkel getoond bij het overzicht van de delen van een reeks en wordt gebruikt om de lijst te laten starten vanaf een bepaald deel.
buttonbackonestate buttongroupapplicationnavigation Wordt gebruikt om deelapplicaties zoals bewaarlijst, zoekhistoriek, te verlaten.
buttonnext buttongroupapplicationnavigation Vooruit bladeren in de lijst met indextermen, korte beschrijvingen of volledige beschrijvingen.
buttonprevious buttongroupapplicationnavigation Achteruit bladeren in de lijst met indextermen, korte beschrijvingen of volledige beschrijvingen.
buttonsubjecttree buttongroupapplicationnavigation Ga terug naar de zoekboom van waaruit het indexscherm of het scherm met korte beschrijvingen werd opgestart.
buttonhelp buttongrouphelp De enige knop in buttongrouphelp. Toont de hulpboodschap in hetzelfde of een nieuw venster.
buttonlanguage buttongrouplanguage De enige knop in buttongrouplanguage. Laat toe om de taal van de OPAC te veranderen.
buttonextrainfo   Knop in volledige beschrijving voor link naar scherm met extra informatie. Behoort niet tot een buttongroup omdat hij ook niet door de layout-verantwoordelijke op het scherm kan geplaatst worden. De positie ervan wordt bepaald door de layout-hint van de volledige beschrijving.

2.5.2. Headers

Dit zijn titels allerhande waarvan enkel de verwoording in handen is van de layout-verantwoordelijke. Die verwoording kan vanzelfsprekend ook blanco zijn.

Identificatie Omschrijving
headerotherdb Titel bij de opsomming van de lijst met andere databanken in het scherm met extra informatie.
headerrelationbroader Titel bij de opsomming van de lijst met bredere termen in het scherm met extra informatie.
headerrelationnarrower Titel bij de opsomming van de lijst met meer gedetailleerde termen in het scherm met extra informatie.
headerrelationrelated Titel bij de opsomming van de lijst met gerelateerde termen in het scherm met extra informatie.
headersearchforms Titel bij de opsomming van de lijst met mogelijke zoekvormen in het scherm met extra informatie (vb. werken van…, werken over …)

2.6. Functionele elementen

2.6.1. Buttongroups

Buttongroups groeperen een reeks logisch bij elkaar horende knoppen. Welke knoppen op welk moment juist van toepassing zijn, wordt door de applicatie bepaald.

Identificatie Omschrijving Knoppen
buttongroupgeneral Algemene bewerkingen
buttonsearch
buttonselect
buttondeselect
buttonselectall
buttongroupgeneralnavigation Context-onafhankelijke navigatie
buttonhistory
buttonback
buttonhome
buttongroupapplicationnavigation Context-afhankelijke navigatie
buttonindex
buttonindex
buttonshortdescription
buttonfulldescription
buttonjump
buttonnext
buttonprevious
buttongrouphelp Help-knoppen buttonhelp
buttongrouplanguage Taalknop buttonlanguage

2.6.2. Schermheaders

Voor elk scherm is een functioneel element voorzien dat als hoofding kan gebruikt worden. De meta-informatie van een header bestaat uit volgende elementen:

Link
Een header kan (gedeeltelijk) clickable gemaakt worden, waarbij dan doorgelinkt wordt naar de hier vermelde url.
Tekst of image
Een header kan gewoon als tekst ingevuld worden maar kan ook een afbeelding zijn.
Taalafhankelijke verwoording
 • Tekst html-code is toegelaten. Indien een link voorzien is wordt deze standaard rond de volledige tekst gezet, maar er kan ook een gedeelte van de tekst voor de link afgelijnd worden door het te omsluiten met <a> en </a>.
 • Image de naam van de image-file dient ingevuld. De html-code wordt automatisch gegenereerd, eventueel met de gevraagde link.
Identificatie Omschrijving
headerstart Header scherm start (Zie Schermen)
headeradvancedsearch Header scherm advancedsearch (Zie Schermen)
headerextrainfo Header scherm extrainfo (Zie Schermen)
headerindex Header scherm index (Zie Schermen)
headershortdescription Header scherm shortdescription (Zie Schermen)
headerfulldescription Header scherm fulldescription (Zie Schermen)
headerhistory Header scherm history (Zie Schermen)
headernoinlinecontent Header scherm noinlinecontent (Zie Schermen)
headersubjecttree Header scherm subjecttree (Zie Schermen)
headersavelist Header scherm savelist (Zie Schermen)
headersavelistcontent Header scherm savelistcontent (Zie Schermen)

2.6.3. Invulvelden

Er zijn 2 gewone invulvelden, searchinput en searchinputloi. Voor beiden kan enkel de lengte aangegeven worden. Verder is er 1 invulblok advancedsearchinput, bestaande uit een textarea, een indexkeuze en een operator-keuze (AND/NOT).

Identificatie Omschrijving
searchinput Invulveld voor de zoekterm. 1 parameter: lengte
searchinputloi Invulveld indien rechtstreeks op recordnummer gezocht wordt (loi, barcode,..). 1 parameter: lengte
advancedsearchinput Invulblok voor geavanceerd zoeken. Parameters omvatten lengte, hoogte en aantal textareas, verwoording, plaatsing en layout van de operatoren, layout van de indexkeuze.

2.6.4. Titels

Een aantal opschriften of titeltjes bij inputvelden zijn reeds als functioneel element gedefinieerd. Bedenk wel dat men niet verplicht is deze te gebruiken, maar even goed een zelf gedefinieerd, vrij element kan invoegen. De meta-informatie van een titel bestaat uit volgende elementen:

Link
Een titel kan (gedeeltelijk) clickable gemaakt worden, waarbij dan doorgelinkt wordt naar de hier vermelde url.
Tekst of image
Een titel kan gewoon als tekst ingevuld worden maar kan ook een afbeelding zijn.
Taalafhankelijke verwoording
 • Tekst html-code is toegelaten. Indien een link voorzien is wordt deze standaard rond de volledige tekst gezet, maar er kan ook een gedeelte van de tekst voor de link afgelijnd worden door het te omsluiten met <a> en </a>.
 • Image de naam van de image-file dient ingevuld. De html-code wordt automatisch gegenereerd, eventueel met de gevraagde link.
:widths: 15 15 :header-rows: 1
Identificatie Omschrijving
titleadvancedsearch Hoofding bij het invulblok voor geavanceerd zoeken.
titleindexchoice Hoofding bij de indexkeuze.
titlesearch Hoofding bij het invulveld van de zoekterm.
titlesearchloi Hoofding bij het invulveld voor het rechtstreeks zoeken van een record.
titlefilter Hoofding bij de zoekfilters.

2.6.6. Datablock

Het datablock wordt wel vermeld bij de functionele elementen, maar kan niet rechtstreeks aangepast worden. Het moet in elk scherm ingevoegd worden op de plaats waar de schermafhankelijke data moeten geplaatst worden. In het geval van korte en volledige beschrijvingen, is de layout afhankelijk van de layout-hint.

2.6.7. Andere

:widths: 15 15 :header-rows: 1
Identificatie Omschrijving
indexchoice De indexkeuze kan voorgesteld worden als een selectbox of als een lijst van radio-buttons. In het laatste geval kunnen ook voorafgaande en volgende codes ingevuld worden, bvb. <tr><td> indien elke index in een cel van een ta bel moet geplaatst worden.
itemsfound Een string die het aantal gevonden beschrijvingen samenvat. Hij is altijd van de vorm aantal verwoording / van - tot, waarbij aantal,van en tot door de software worden ingevuld, de taalafhankelijke verwoording kan hier worde n vastgelegd.
searchfilter Groepeert de verschillende gedefinieerde zoekfilters (Zie Reduceren) waarvan elke optie wordt voorgesteld met een checkbox. De scheidingen tussen de opties en eventueel lengte van inputveld kan ingevuld worden.
titlephrase Verwoording die verschijnt in de vensterhoofding van de browser.

2.7. Vrije elementen

Naast de vastgelegde, OPAC-overschrijdende, functionele elementen, kunnen ook OPAC-specifieke, zogenaamde vrije, elementen gedefinieerd worden. Dit kan gaan van woorden tot volledige paragrafen, met of zonder html-structuren, of afbeeldingen. Ze omvatten volgende parameters:

Identificatie
Een code die bij invoeging van het element in een scherm moet gebruikt worden (layout id=...)
Omschrijving
Louter informatief
Style class
Optionele benaming van de style class die in de stylesheet-file moet gebruikt worden voor vormgeving van dit element.
Link
Een url waarnaar het volledige element of een deel van het element, moet verwijzen. In het eerste geval wordt het html-anchor rond het volledige element geplaatst, in het tweede geval, vanzelfsprekend enkel mogelijk bij tekst, moet dit deel afgelijnd worden met <a> en </a> tags.
Tekst of Image
/
Taalafhankelijke verwoording of naam van de afbeelding
/

2.8. Zoekbomen

Zoekbomen vallen onder de beheersfuncties van de authority controle. Volgende elementen kunnen ingevuld worden:

Een identificatie
Deze wordt gebruikt voor het inbedden van een zoekboom in een OPAC.
Taalafhankelijke verwoordingen
Deze worden in het functionele element subjectcataloguelink (Zie Links) gecombineerd met de aldaar ingevulde omschrijving.
Een startcode
Het eerste scherm van een zoekboom zijn alle meer gedetailleerde codes van de startcode, die aan de restricties voldoen.
Een index
waarin de beschrijvingen moeten gezocht worden die een bepaalde code als onderwerp toegekend gekregen hebben.
Restricties voor opname in de zoekboom
 • wel en/of niet voldoen aan een bepaald authority type?
 • wel en/of niet voldoen aan een bepaald authority lidmaatschap?
 • moet een code, die aan de voorwaarden van de zoekboom voldoet, maar waaraan geen beschrijvingen hangen, al of niet in de zoekboom opgenomen worden?

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de achterliggende problematiek, verwijzen we de documentatie van Release 2.00 (qtech archief BVV 3002).

2.9. Inhoudscodes

Inhoudscodes kunnen niet zomaar aangemaakt worden vermits ook de OPAC software kennis moet hebben van deze codes. Definiëring ervan gebeurt dus altijd in samenspraak met de ontwikkelaars.

De verwoording ervan in de OPAC is geldig voor alle OPAC’s, net zoals verwoordingen in Omringende meta-informatie.

2.10. Omringende meta-informatie

Een OPAC maakt niet alleen gebruik van zijn eigen meta-informatie. Ook allerhande gegevens rond beheer van catalografie, leen en acquisitie zijn van belang.

Abstracttypes
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Annotatietypes
 • Moet dit type in de OPAC getoond worden?
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Auteurtypes
 • Moet dit type in de OPAC getoond worden?
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Authority scope notes
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Bibliografische nummers
 • Moet dit type in de OPAC getoond worden?
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Objectklassen
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Plaatskenmerken
 • Taalafhankelijke omschrijving
 • Taalafhankelijke omschrijving van leengegevens
 • Aanduiding van uitleenbaarheid
Relatietypes
 • Taalafhankelijke verwoordingen van de relatie

 • Taalafhankelijke verwoordingen van de sorteercode

 • Verwoording in OPAC

  Samenvatting of opsomming

  Naargelang de aard van de relatie worden de gerelateerde werk(en) best opgesomd (bvb. de overkoepelende reeks(en) van een deelwerk), of samengevat in de vorm eerste werk - laatste werk (bvb. de delen van een reeks).

  Patroon

  Standaard is dit <relatie>. Indien een samenvatting, betekent dit de omschrijving van de samenvatting, anders de titel van het gerelateerde werk. Een tweede mogelijke tag van een patroon is sorteercode, dit is de verwoording van de sorteercode gevolgd door het volgnummer van de relatie. D.m.v. <a> en </a> kan aangeduid worden waar de link naar de relatie in kwestie moet gelegd worden:

  <a><relatie></a>; <sorteercode>
  
  Naar annotatie van type

  Een relatie kan in de OPAC als een annotatie van een bepaald type getoond worden.

Sigillum
 • Moet dit sigillum in de OPAC getoond worden?
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Titeltypes
 • Moet dit type in de OPAC getoond worden?
 • Taalafhankelijke verwoordingen
 • Beginnend prefix. In layout-hint default worden titels van verschillende types in de volledige beschrijving achter mekaar gezet indien een prefix is ingevuld. Zoniet wordt de titel op een nieuwe lijn geplaatst.
Types van instellingen
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Url types
 • Taalafhankelijke verwoordingen
Visuele kenmerken
 • Visuele kenmerken worden in eerste instantie gedefinieerd via ‘Beheersfuncties catalografie - Visuele kenmerken’ en zijn voornamelijk bedoeld om de korte beschrijvingen in de OPAC of de zoekomgevingen, te markeren. Er kunnen html-codes ingegeven worden waartussen de korte beschrijving moet geplaatst worden geplaatst worden in de directory die gedefinieerd wordt door de Delphi waarde visual-images-dir. Op dit moment gebeurt dit nog via de installatie van project /universe/visual in de ontwikkelomgeving. Zo is catpk het visueel kenmerk dat beschrijvingen van de eigen instelling kan markeren in een OPAC.

 • Bij de meta-informatie van een zoekomgeving moet men opgeven welke visuele kenmerken hierin mogen getoond worden. Zo moet dus catpk ingevuld worden bij de zoekomgeving waaraan de OPAC gelinkt is.

 • In het Gebruikersbeheer moet bij elke gebruiker ingevuld worden welke visuele kenmerken hij mag zien. Om verder te gaan met het voorbeeld catpk: vermits de OPAC voor de eindgebruiker opgestart wordt als een service, werkt deze altijd onder gebruiker desktop en moet bij gebruiker desktop dus catpk ingevuld worden bij de Toegelaten visuele types.

 • In de meta-informatie van een loi wordt vastgelegd wanneer een bepaald visueel kenmerk van toepassing is in een zoekomgeving van deze loi, nl. in de Visuele kenmerken generator. Dit is voor elke loi afzonderlijk een stukje software waarin beslissingsregels staan. Bvb. voor cat. beschrijvingen staat daar in dat indien het regelwerk lvd is en het lidmaatschap antilope bevat, het visueel kenmerk catantilope moet getoond worden. Zie vorige puntje: enkel gebruikers die toelating hebben tot catantilope krijgen het dus effectief ook te zien!

 • Specifiek voor visueel kenmerk catpk en de OPAC, wordt in de visuele kenmerken generator van de c-loi (%Visual^bcawvisl) volgende beslissingsregel gehanteerd:

  • het werkstation van de huidige sessie wordt opgehaald
  • in de meta-informatie van dat werkstation wordt gekeken naar Bibiliotheek die visueel kenmerk veroorzaakt
  • alle korte beschrijvingen van die bibliotheek worden uitgedost met het visueel kenmerk catpk
Werkstations
 • Bibliotheken die visueel kenmerk veroorzaken de layout van afzonderlijke korte beschrijvingen kan beïnvloed worden door deze optie . Op alle beschrijvingen die een plaatskenmerk in de ingevulde instelling hebben, wordt het visuele kenmerk catpk toegepast.
 • Voorkeurbibliotheken in volgorde de hier ingevulde instellingen worden eerst getoond in het overzicht van de plaatskenmerken in een volledige beschrijving. Andere instellingen zijn zgn. secundaire instellingen en worden behandeld zoals elders (Zie Plaatskenmerken) in de meta-informatie bepaald.