17. A - Abstracts, inhoud en illustraties

17.1. Algemene toelichting

Er zijn 5 types “inhoudsvelden”:

 • korte inhoud (abstract).
 • inhoudstafel.
 • link.
 • e-info (full text).
 • illustratie.

In een catalografische beschrijving kan meer dan 1 type voorkomen, en per type kunnen er meerdere inhoudsvelden ingevuld worden.

Notitie

In elke veldgroep voor een inhoudsveld komt het subveld Inline? voor. Daarmee kan een inhoudsveld rechtstreeks getoond worden in de volledige beschrijving in de catalogus. Maar dat verstoort meestal de presentatie in de OPAC, en daarom is de default optie daarvoor: niet aanvinken.

17.1.1. Korte inhoud

Met dit type kan een korte inhoud of abstract van de publicatie worden opgenomen. Alleen de abstract die in het boek of het artikel vermeld wordt, mag worden ingevoerd.

Uitzonderingen hierop zijn enkel toegelaten na afspraak (bv. voor de elektronische databanken van Universiteit Antwerpen).

Abstracts die op het web gepubliceerd worden, worden behandeld als E-info.

Inhoud

De korte inhoud wordt letterlijk overgenomen uit de publicatie en ingevoerd met opmaak in Markdown.

Opschrift/origine

Het opschrift wordt normaal niet ingevuld.

Grootte (Kbyte)

Leeg

Digest (MD)

Leeg

Taal

Dit is niet de taal van de abstract zelf, maar de taal van de OPAC. Kies altijd: Universele taal.

MIME-type

Het MIME-type is txt (text/plain). Markdown is immers gewone tekst.

Inline

Niet aanvinken (default). In de OPAC verschijnt Klik hier voor abstract/korte inhoud.

Toegangscode

anet. De abstract mag immers door alle gebruikers van de OPAC gezien worden.

Uitzonderingen: als de abstract auteursrechtelijk beschermd is (bv. abstracts van eindverhandelingen van de Universiteit Antwerpen).

Lokalisatie

text (Tekst)

17.1.2. Inhoudstafel

De inhoudstafel met hoofdstukken, paragrafen en secties wordt letterlijk overgenomen uit de publicatie.

Inhoud

De inhoudstafel (met o.a. regeleinden, paragraaftekens, lijsten) wordt gestructureerd ingevoerd met opmaak in Markdown..

Opschrift/origine

Het opschrift wordt normaal niet ingevuld. Als er echter voor verschillende onderdelen van de publicaties aparte inhoudstafels worden toegevoegd (bv. voor meerdelige werken), kan een specifiek opschrift per veld inhoud wel zinvol zijn (bv. de vermelding van het volumenummer, of het jaartal), om duidelijker aan te geven waarover de inhoudstafel precies gaat.

Grootte (Kbyte)

Leeg

Digest (MD)

Leeg

Taal

Dit is niet de taal van de abstract zelf, maar de taal van de OPAC. Kies altijd: Universele taal.

MIME-type

Het MIME-type is txt (text/plain). Markdown is immers gewone tekst.

Inline

Inline: niet aanvinken (default). In de OPAC verschijnt Klik hier voor inhoudstafel.

Wanneer echter een opschrift werd ingevuld, wordt het opschrift getoond.

Toegangscode

anet

Lokalisatie

text (Tekst)

17.1.3. E-info

Het type E-info wordt alleen gebruikt als van de publicatie de volledige tekst elektronisch te raadplegen is. Het verwijzen naar die full-text gebeurt alleen als de volledige tekst makkelijk en rechtstreeks kan bereikt worden. Uitgesloten is dus om links te leggen naar de homepage (of een zoekscherm daarop) van een instelling, waar een gebruiker het document zelf nog moet zoeken. Het meest aangewezen is dus een rechtstreekse link naar het full-text document. Eventueel kan de link ook naar de e-abstract worden gelegd, als die toegang geeft tot het full-text.

Voor de verwijzing naar full text zijn er 2 werkwijzen:

 • Het verwijzen naar full-text elders op het internet.
 • Het verwijzen naar full-text die eerst via Brocade is opgeladen op een Anet-server.

17.1.3.2. Full-text opladen via Brocade

17.1.3.2.1. Algemene werkwijze
 • Full text van publicaties wordt ingevoerd via de veldgroep Abstract, inhoud, illustratie.
 • Full text wordt opgeladen op een Brocade server en in de beschrijving wordt een link toegevoegd naar die locatie.
 • Er kan manueel worden opgeladen in het formulier van de beschrijving zelf.
 • Er kan worden opgeladen via een proces, waarbij een set van bestanden eerst op een server wordt geplaatst.
17.1.3.2.2. Vereiste informatie

Type

Kies type e-info.

Inhoud

Hier komt de locatie en de bestandsnaam. De bestandsnaam in Brocade (en dus de inhoud van het subveld Inhoud) wordt bepaald door Brocade zelf, bij de upload. Zie verder.

Opschrift

Het veld opschrift kan extra of duidelijker informatie geven over de beschikbare full text. In de meeste gevallen echter zal de verwoording van het URL-type in de OPAC volstaan. Eventueel kan een opschrift worden toegevoegd, bv. als een document in twee volumes dient opgeladen te worden.

Grootte

Leeg laten. Wordt door Brocade zelf ingevuld bij upload.

Digest

Leeg laten. Wordt door Brocade zelf ingevuld bij upload.

Taal

Universele taal.

MIME type

Vul het juiste MIME type is (bv. pdf).

Inline

Niet aanvinken.

Toegangscode

De toegangscode bepaalt voor welke bibliotheken de full text zichtbaar mag zijn. Gebruik bij voorkeur toegangscode anet, zodat de full text voor iedereen zichtbaar is – tenzij de inhoud voorbehouden is voor een specifieke bibliotheek. In dat geval moet een specifieke toegangscode worden gebruikt.

Lokalisatie (url type)

Voor elke instelling dient een aparte lokalisatie te worden aangemaakt. Het is de plaats op de server waar de full text terecht komt. Bibliotheken die hiervan gebruik willen maken, dienen daarvoor Anet te contacteren.

Voorbeeld:

 • voor Den Bell is het url-type denbell.
17.1.3.2.3. Manuele upload van full text

Full text kan worden opgeladen in de beschrijving zelf:

 • Kies het juiste type einfo (E-info).
 • Kies het juiste url type (bv. denbell).
 • Kies het juiste MIME type (bv. pdf).
 • Kies de juiste toegangscode (anet).
 • Vul in het vak Inhoud een asterisk in.
 • Registreer.
 • Er verschijnt nu een extra invulveld waarin het bestand kan opgeladen worden.
 • Kies het juiste bestand.
 • Registreer.
 • Vul de velden verder aan (eventueel opschrift, enz.).
 • Registreer. Opgelet: deze laatste Registreer-actie is nodig om het opgeladen document effectief te verbinden met deze beschrijving.
17.1.3.2.4. Upload via een automatisch proces

Als bestanden via een automatisch proces worden opgeladen in Brocade, dan worden die bestanden eerst in een webdav omgeving geplaatst. In een webdav map worden de bestanden, samen met een samenvattende tabel (manifest.csv), opgeladen.

De upload van de bestanden in Brocade, samen met die tabel, maakt deel uit van een automatisch proces, dat meestal ‘s avonds of ‘s nachts wordt uitgevoerd.

 • Naamgeving van de bestanden: moet niet aan een bepaalde structuur voldoen. Brocade genereert een nieuwe bestandsnaam bij upload.
 • Locatie van de bestanden: een eigen webdav omgeving, geïnstalleerd op een lokale pc van de instelling. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Anet.
 • Bestanden worden geplaatst in de map upload.
 • Invullen van een bestand manifest.csv dat in de webdav map upload van de instelling moet worden geplaatst.

Het bestand manifest.csv bestaat uit volgende kolommen, en dient volgende inhoud te bevatten:

Kolom Inhoud
path [Naam van het bestand] (bv. 12345.pdf)
cloi [Nummer van de cloi] (bv. 123456)
Nt [Opschrift] (meestal leeg laten)
loc [url type] (bv. denbell)
access anet
inline 1
Ty full
ta U
pr oip
so [leeg]
catsys lvd
Randomize 1

Controle van de upload:

 • Feedback over de opgeladen bestanden komt terecht in een Brocade lijst, map import/[naam van de instelling]

17.1.5. Illustraties

17.1.5.1. Afspraken

Illustraties bij een beschrijving hebben als doel een publicatie visueel weer te geven. Op die manier kan de identificatie vergemakkelijkt worden. Het is niet de bedoeling om via de illustraties een hele publicatie op te nemen. Daarvoor dient het digitaal platform, dat uitgebreide mogelijkheden van weergave en bladeren aanbiedt.

Welke afbeeldingen kunnen zinvol zijn om op te nemen?

 • Typografische titelpagina.
 • Gegraveerde titelpagina (als de typografische ontbreekt).
 • Colofon (als de datering ontbreekt op de titelpagina).
 • Approbatie (als de datering ontbreekt op de titelpagina).

Bij een meerdelig werk is het voldoende om alleen de afbeelding van het eerste volume op te nemen. En als er van een werk meer identieke exemplaren beschikbaar zijn, is het voldoende om de afbeelding van één exemplaar op te nemen.

17.1.5.2. Algemene werkwijze

Hoe gebeurt het opnemen van illustraties in een catalografisch record?

 • Illustraties van publicaties worden ingevoerd via de veldgroep abstract, inhoud, illustratie.
 • Illustraties worden opgeladen op een Brocade server en in de beschrijving wordt een link toegevoegd naar die locatie.
 • Er kan manueel worden opgeladen in het formulier van de beschrijving zelf.
 • Er kan worden opgeladen via een proces, waarbij de bestanden eerst op een server worden geplaatst.

17.1.5.3. Vereiste informatie

Type

Kies type Illustratie.

Inhoud

Hier komt de locatie en de bestandsnaam. De bestandsnaam in Brocade (en dus de inhoud van het subveld Inhoud) wordt bepaald door Brocade zelf, bij de upload. Zie verder.

Opschrift

Het opschrift geeft de noodzakelijke informatie om de illustratie te kunnen plaatsen, m.n. uit welk werk in welke bibliotheek de afbeelding komt, en waar ze betrekking op heeft in het werk. Het opschrift wordt dan in de OPAC de link waarop de afbeelding toegankelijk is.

Concreet is informatie nodig over

 • Plaatskenmerk in de bibliotheek.
 • Aard van de illustratie.

Voorbeeld:

 • UA-CST RG 3092 I 43: <t210>

Toegelaten codes:

 • <t200> vertaald als: gegraveerde titelpagina.
 • <t210> vertaald als: typografische titelpagina.
 • <app> vertaald als: approbatie.
 • <col> vertaald als: colofon.

Grootte

Leeg laten. Wordt door Brocade zelf ingevuld bij upload.

Digest

Leeg laten. Wordt door Brocade zelf ingevuld bij upload.

Taal

Universele taal

MIME type

Vul het juiste MIME type in (tiff, jpg, enz.).

Inline

Niet aanvinken. Anders wordt de illustratie onmiddellijk in de beschrijving getoond. Maar daardoor wordt de weergave van het record in de catalogus wat verstoord.

Toegangscode

De toegangscode duidt aan voor welke bibliotheken de illustratie zichtbaar mag zijn.

Gebruik bij voorkeur toegangscode anet, zodat de illustraties voor iedereen zichtbaar zijn – tenzij de inhoud alleen voorbehouden is voor een specifieke bibliotheek.

lokalisatie (URL-type)

Voor elke instelling dient een aparte lokalisatie te worden aangemaakt. Het is de plaats op de server waar de afbeeldingen terecht komen. Bibliotheken die hiervan gebruik willen maken, dienen daarvoor Anet te contacteren.

Voorbeeld:

 • Voor Ruusbroec is het url-type ruus gedefinieerd.
17.1.5.3.1. Manuele upload van afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen manueel worden opgeladen in de beschrijving zelf:

 • Kies het juiste type einfo (illustratie).
 • Kies het juiste url type.
 • Kies het juiste MIME type.
 • Kies de juiste toegangscode.
 • Vul in het vak inhoud een asterisk in.
 • Registreer.
 • Er verschijnt nu een extra invulveld waarin het bestand kan opgeladen worden.
 • Kies het juiste bestand.
 • Registreer.
 • Vul de velden verder aan (opschrift, enz).
 • Registreer. Opgelet: deze laatste Registreer-actie is nodig om het opgeladen bestand effectief te verbinden met deze beschrijving.
17.1.5.3.2. Upload via een automatisch proces

Als er wordt opgeladen via een automatisch proces, kunnen eerst foto’s of scans worden gemaakt voor de illustraties, die (bv. ‘s avonds of ‘s nachts) worden opgeladen in een webdav omgeving. Van daaruit worden de illustraties in de correcte docman omgeving geplaatst.

 • Naamgeving van de foto’s: niet belangrijk (dus: de bestandsnamen gegenereerd door bv. een fototoestel kunnen behouden worden).
 • Locatie van de bestanden: in een eigen webdav omgeving, te installeren op een lokale pc in de instelling. Contacteer Anet voor meer informatie
 • De bestanden dienen opgeladen te worden in een map upload.
 • Invullen van een bestand manifest.csv dat in de webdav map upload dient geplaatst te worden.

Het bestand manifest.csv bestaat uit volgende kolommen, en dient volgende inhoud te bevatten:

Kolom Inhoud
path [Naam van het bestand] (bv. 12345.jpg)
cloi [Nummer van de cloi] (bv. 123456)
nt [Opschrift] (bv. UA-CST RG 3092 I 43: <t210>)
loc [url type] (bv. ruus)
access anet
inline 1
ty ill
ta U
pr oip
so [leeg]
catsys lvd
randomize 1

Controle van de upload:

 • Feedback over de opgeladen bestanden komt terecht in een Brocade lijst, in een map import/[naam van de instelling].