34. B - Varia

34.1. Losbladige werken

Losbladige werken worden beschreven zoals monografieën.

Er zijn bijzondere bepalingen voor

34.2. Keerdruk

Een keerdruk (kop-aan-staart) is een combinatie van twee werken, waarbij het ene werk ten opzichte van het andere werk op zijn kop staat.

34.2.1. Titel

Wanneer het ene werk van een keerdruk de vertaling is van het andere werk, dan wordt de tweede titel ingevoerd als paralleltitel.

Wanneer de keerdruk twee verschillende werken van dezelfde auteur bevat, wordt de tweede titel ingevoerd als een meervoudige titel.

Wanneer de keerdruk twee verschillende werken van twee of meerdere verschillende auteurs bevat, wordt de tweede titel ingevoerd als meervoudige titel zonder dektitel.

34.2.2. Annotatie

In annotatie van het type algemeen wordt de taalonafhankelijke code <KE> vermeld.

34.2.3. Collatie

Als de publicatie in één beschrijving wordt ingevoerd, wordt in de collatie het aantal pagina’s vermeld van de eerste helft. Wanneer echter het aantal pagina’s van de twee werken verschillend is, wordt in de collatie het hoogst aantal pagina’s vermeld.

Als er verschillende beschrijvingen nodig zijn voor de publicatie, dan kan in elke beschrijving het overeenstemmende aantal pagina’s worden vermeld.

34.3. Cartografisch materiaal

34.3.1. Titel ontbreekt

Wanneer een cartografisch document geen titel bezit en er geen titel ontleend kan worden uit een andere bron, dan wordt een titel gemaakt. Deze fictieve titel wordt ingevoerd met als bron extern. In de OPAC wordt de titel tussen rechte haken getoond.

Deze titel moet een beknopte weergave zijn van de inhoud van het document en, indien mogelijk, gesteld zijn in de taal van het document zelf.

Voorbeeld:

 • Carte de la lune
 • Kaart van Europa
 • Aardglobe
 • Rotterdam-havengebied
 • Kaarten betreffende het streekplan voor de Veluwe

De titel kan gegevens over de schaal bevatten.

Voorbeeld:

 • Nouveau plan de la ville d’Anvers, échelle de 1 à 10.000

34.3.2. Onvolledige titel

Wanneer de titel onvolledig of onduidelijk is, dan mag deze worden aangevuld met een toevoeging die liefst voortkomt uit het cartografisch document zelf. Dergelijke aanvullende gegevens worden behandeld als ondertitel. Toevoegingen die niet uit het cartografisch document voortkomen, plaatst men tussen rechte haken. Denk bv. aan materiaalaanduiding, thema, gebied en schaal.

Voorbeeld:

 • Haarlem: stadsplattegrond, 1:10.000 (stadplattegrond wordt ergens in de rand vermeld).
 • België: [topografische kaart], 1:300.000 (topografisch wordt niet vermeld op de kaart, maar is afgeleid uit de aard van de kaart).

34.3.3. Schaalvermelding

Wij vermelden zo mogelijk de schaal in het titelveld. De andere mathematische elementen (projectievermelding, vermelding van coördinatie en de equinox-vermelding) worden alleen opgenomen wanneer zij uitdrukkelijk in de titel worden vermeld.

Om de leesbaarheid te vergroten, wordt bij het overnemen van een schaalvermelding, om de drie cijfers van rechts een punt geplaatst. Bij Engelstalige documenten neemt men een komma op indien er geen punten gebruikt zijn. In het schaalgetal mogen geen spaties voorkomen. De schaal wordt weergegeven door een verhoudingsgetal (1:)

Voorbeeld:

 • Schaal 1:25.000
 • 1:100.000
 • Schaal 1:14.400
 • Schaal 1:15.000-1:25.000
 • Schaal 1:5.000 en 1:2.000

34.3.4. Formaat

Zie Formaat van een kaart.

34.4. Overdrukken

Bij overdrukken worden het impressum en de collatie zo volledig mogelijk ingevoerd. In een annotatie van het type rp (verwoord als: Overdruk uit) wordt de bron van de overdruk vermeld.

Overdrukken uit tijdschriften

Bij overdrukken van tijdschriftartikelen volgen dan:

 • de titel van het tijdschrift
 • eventueel de corporatie
 • de aanduiding van de jaargang en het nummer van het tijdschrift (volgens dezelfde regels als voor de omschrijving van het bezit bij de beschrijving van tijdschriften).

Al deze elementen worden gescheiden door ._-_

Voorbeeld:

 • Efficiency and equity in block grant design : simulating some alternatives for Flemish municipalities / by Bruno de Borger ; Kristiaan Kerstens ; Wim Moesen ; e.a. - Antwerpen, 1991. - p. 400-421. - Overdruk uit: Cahiers économiques de Bruxelles. - 128(1990). (Overdrukken ; 126)

Overdrukken uit monografieën

Bij overdrukken uit monografieën volgen dan:

 • de titel en de eerste auteur (eventueel gevolgd door , e.a.) van de monografie, gescheiden door ._-_.

 • de editie

 • wanneer het impressum en de collatie van de beschreven overdruk niet overeenkomen met het impressum en de collatie van het werk waarin het werk oorspronkelijk is verschenen, worden volgende elementen ook in annotatie opgenomen:

  • het impressum: Plaats _:_Uitgever,_Jaar
  • de collatie: deel en paginering gescheiden door ,_

Al deze elementen worden gescheiden door ._-_

Voorbeeld:

 • Labour market characteristics, wage formation and unemployment in EMS and non-EMS countries / Andre van Poeck. - S.l. : Elsevier, 1991. - p. 129-149. - Overdruk uit: The art of full employment. - C. de Neubourg
 • De erfenis van Ranke / J. Tollebeek - Leuven, 1992. - 43 p. - Overdruk uit: Geschiedschrijving van de twintigste eeuw. - H. Belien, e.a. - 2e dr. - Amsterdam : Agon, 1991. - p. 11-54
 • Een bibliothecaris in last : F.H. Mertens en de Cluyte van Playerwater / door Ludo Simons. - Leuven : Peeters, 1978. - p. 309-323. Overdruk uit: Miscellanea Neerlandica : opstellen voor Dr. Jan Deschamps. - Elly Cockx-Indestege, e.a. - v. 2

34.5. Programmaboekjes

Gezien de eigenheid en de complexiteit van dergelijke documenten wordt gekozen voor een minimale titelbeschrijving.

Corporatie

De instelling die de voorstelling inricht, wordt corporatie.

Titel

Er wordt een fictieve titel ingevoerd: Programma’s, met als bron extern. De titel verschijnt in de OPAC tussen rechte haken.

Editie

Er wordt geen editievermelding opgenomen.

Impressum

Alleen de plaats van uitgave wordt opgenomen.

Collatie

Er wordt geen collatieveld ingevuld.

Onderwerpsontsluiting

UDC 00 (zonder onderwerpsontsluiting).

Plaatskenmerk

Een globaal pk, zonder bezitsaanduiding (en zonder volumes) kan volstaan. Er kan immers, in tegenstelling tot periodieken, niet terugggevallen worden op een verschijningspatroon. Het is quasi onmogelijk om te weten of het bezit over een bepaalde periode al of niet volledig is. En het is ook ondoenbaar om alle individuele boekjes te vermelden in het bezit.

Eventueel kunnen aparte volumes aangemaakt worden voor elke aparte brochure. In het volumeveld kan dan de datum van opvoering worden ingevuld.

Voorbeeld:

 • 2005/10/29

34.6. Redevoeringen

Van redevoeringen die regelmatig (bv. jaarlijks) uitgesproken worden en in druk verschijnen, en waarvan alle delen een eigen titel hebben, o.a. de openingsrede bij het begin van het gerechtelijk jaar (bv. Hof van Beroep, Arbeidshof), het begin van een kalenderjaar (bv. Provincieraad) en academiejaar kunnen (na afspraak) reekstitels gemaakt worden. De lijst van afgesproken reekstitels wordt in deze handleiding opgenomen.

Reeks

Uitgaande van het titelblad wordt er een reekstitel aangemaakt met als bron extern.

Bij die reekstitel wordt de corporatie van de instelling ingevoerd.

Plaats van uitgave wordt opgenomen.

Bij het plaatskenmerk kan eventueel de bezitsinformatie worden ingevoerd.

Individuele titel

Omwille van de datum van de redevoering wordt steeds de ondertitel opgenomen.

De personele auteur van de redevoering wordt opgenomen (niet de corporatie).

Lijst van de opgenomen redevoeringen:

 • Rede uitgesproken op de plechtige zitting = Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée / België. Hof van Verbreking ; Belgique. Cour de cassation. - Bruxelles
 • Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting / België. Hof van Beroep te Antwerpen. - Antwerpen
 • Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting = Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée / België. Hof van Beroep te Gent ; Belgique. Cour d’appel de Gand. - Gent
 • Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting = Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée / België. Hof van Beroep te Brussel ; Belgique. Cour d’appel de Bruxelles. - Bruxelles
 • Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting = Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée / België. Arbeidshof te Antwerpen. - Antwerpen
 • Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting = Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée / België. Arbeidshof te Gent. - Gent
 • Rede uitgesproken tijdens de zitting van de Provincieraad van Antwerpen / Antwerpen, Provincie. Provincieraad. - Antwerpen
 • Rede uitgesproken tijdens de zitting van de Provincieraad van West-Vlaanderen / West-Vlaanderen, Provincie. Provincieraad. - Brugge
 • Rede uitgesproken tijdens de zitting van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen, Provincie. Provincieraad. - Gent
 • Rede uitgesproken tijdens de zitting van de Provincieraad van Vlaams-Brabant / Vlaams-Brabant, Provincie. Provincieraad. - Leuven

34.7. Wettekst

Wetteksten worden beschreven zoals gewone monografieën.

De auteur die de wetteksten verzamelde én commentarieerde, wordt ingevoerd met auteursfunctie edt.

Voorbeeld:

 • Wetboek publiek recht met bijzondere wetten en besluiten : tweetalige teksten met commentaar geput uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de Raad van State / onder red. van André Mast, Alfons vander Stichelen en Paul Lemmens. - Gent : Story, 1968-. - 7 v. - Losbladig

De auteur die de wetteksten verzamelde, zonder commentaar, wordt ingevoerd als compilator (com).

Voorbeeld:

 • La constitution belge : versions successives du texte des différents articles et annexes / comp. par Jean Beaufays. - Liège, 1985. - 63 p.
 • Jaarlijkse vakantie / door België. Ministerie van Sociale Voorzorg. Studiedienst. - Brussel, 1959-. - Losbladig. (Belgische sociale wetgeving ; 10)

34.8. Rapporten van een commissie

Rapporten van een commissie hebben als auteurs:

 • als corporatie de naam van de commissie
 • als rapporteur (auteursfunctie com) de naam van de rapporteur indien vermeld.
 • als editor (auteursfunctie edt) de naam van de voorzitter van de commissie, indien de commissie onder de naam van de voorzitter gekend is (hier kan verwacht worden dat het rapport op naam van de voorzitter zal worden geciteerd).

34.9. Typoscript

Typoscript is de benaming voor een in hoofdzaak in machineschrift vervaardigde tekst.

Gebruik in annotatie de taalonafhankelijke code <TYP>.

34.10. Documentatiemappen

Met documentatiemappen worden bedoeld: verzamelingen van losse documenten allerhande, illustraties, publicaties, knipsels, enz. die geordend werden door de eigenaar of beheerder van die documenten (in vele gevallen: een bibliotheek, een museum,…). Het gaat dus niet om publicaties op zich, maar bundelingen van documentatie die pas later, na de uitgave ervan, werd samengebracht, rond een bepaald onderwerp, een persoon,…

Aangezien het niet gaat om publicaties op zich, dienen aparte beschrijvingsregels te worden gehanteerd. Om het onderscheid met gewone publicaties duidelijk te maken, worden zo weinig mogelijk beschrijvingselementen daarvan overgenomen.

De titel is altijd een geconstrueerde titel (bron: extern) en wordt zo compact mogelijk gehouden zodat hij het best de inhoud vertegenwoordigt. Achteraan wordt, in een constructie hoofdtitel : ondertitel toegevoegd: documentatiemap (of een andere aangepaste term).

Voorbeeld:

 • Algardi, Alessandro : documentatiemap

Andere velden (auteur, impressum, collatie) worden niet ingevuld.

De documentatiemappen worden met de relatie vnr gekoppeld aan een overkoepelend record, per instelling, van Documentatiemappen (of een andere aangepaste term). Bij het overkoepelend record wordt als corporatieve auteur de instelling toegevoegd die de documentatiemappen heeft samengesteld. Impressum en collatie worden niet ingevuld.

Documentatiemappen krijgen het publicatietype Documentatiemap.

34.11. Pamfletten

Een pamflet is een informerende of opiniërende publicatie over een actuele kwestie van beperkte omvang. Er zijn natuurlijk heel wat opiniërende publicaties over actuele kwesties. Maar wat het pamflet onderscheidt, is zijn beperkte omvang (enkele bladzijden).

Buiten een aangepast publicatietype (Pamflet) zijn er geen specifieke regels voor het vormelijk of inhoudelijk beschrijven van pamfletten.