21. B - Tijdschriften en reeksen

Tijdschriften en reeksen (synoniem: seriële publicaties) krijgen in de Anet catalografie meestal een gelijkaardige behandeling. Bij uitbreiding worden ook pseudoperiodieken als tijdschriften behandeld.

In tegenstelling tot RDA worden in Anet de reeksen als aparte records behandeld, en niet alleen als een vermelding in de publicaties van een reeks.

21.1. Definities

Tijdschrift (synoniem: periodiek):

een publicatie die, onder dezelfde hoofdtitel, min of meer regelmatig verschijnt in afleveringen, zonder een voorafbepaalde einddatum, waarbij de onderdelen op zichzelf staan en meestal genummerd zijn. De frequentie van verschijnen kan regelmatig (dagelijks, wekelijks, jaarlijks, driejaarlijks,…) of onregelmatig zijn.

Als tijdschriften beschouwen we ook:

 • kranten.
 • weekbladen.
 • jaarboeken.
 • newsletters, magazines naar aanleiding van een gebeurtenis of een evenement, die een beperkte looptijd hebben.
Reeks:
een groep van afzonderlijke publicaties die, naast hun eigen titel, een collectieve titel dragen voor het geheel. Een reeks heeft geen voorafbepaalde einddatum.
Pseudoperiodiek:
een publicatie die in oorsprong monografisch is, maar zo frequent opnieuw onder dezelfde titel verschijnt in opeenvolgende edities, dat het nummer van de uitgave of editie of update of het jaar van verschijnen als een volumenummer kan beschouwd worden.

Soms is het onderscheid tussen een tijdschrift en een reeks moeilijk te maken: reeksen krijgen ook een issn, of elk nummer van een tijdschrift is een themanummer,… Indien een publicatie zich meer als een tijdschrift voordoet (bv. het voorkomen van issn, regelmatige frequentie, nummering vergelijkbaar met een tijdschrift) dient het als een tijdschrift te worden behandeld.

Losbladige werken waarvoor al of niet regelmatig updates verschijnen, worden niet beschouwd als tijdschriften.

21.2. Aanmaak van (nieuwe) records

21.2.1. Aanmaak van nieuwe records

Er wordt een nieuw record aangemaakt in volgende situaties:

21.2.1.1. Ingrijpende wijzigingen in de hoofdtitel van een seriële publicatie

Als de hoofdtitel ingrijpend wijzigt, dient een nieuw record te worden aangemaakt.

Wat zijn ingrijpende wijzigingen?

 • Toevoegen, schrappen, wijzigen, veranderen van woordvolgorde, in de eerste vijf woorden (zes, als het eerste woord een lidwoord is), behalve als de wijziging voorkomt in de lijst van onbelangrijke wijzigingen (zie Onbelangrijke wijzigingen die geen nieuw record noodzaken).

  Voorbeeld:

  • Energy policy and conservation biennial report wordt Energy policy and conservation report.
 • Toevoegen, schrappen, wijzigen, veranderen van de woordvolgorde, na de eerste vijf of zes woorden, als de betekenis van de hoofdtitel wijzigt of de wijziging geeft een wijziging van onderwerp aan.

  Voorbeeld:

  • De beste bed and breakfasts in Vlaanderen wordt De beste bed and breakfasts in België.
 • De naam van de corporatie wijzigt, waar die ook in de hoofdtitel voorkomt (zie echter ook de uitzonderingen in Onbelangrijke wijzigingen die geen nieuw record noodzaken, als bv. eerst het acroniem gebruikt wordt en later de naam voluit).

  Voorbeeld:

  • NFCR Cancer Research Association symposia wordt Association for International Cancer Research symposia.

21.2.1.2. Andere belangrijke wijzigingen

Andere belangrijke wijzigingen waarbij een nieuw record dient aangemaakt te worden:

 • bij een generieke of niet-sprekende hoofdtitel (bv. Bulletin d’information) die niet wijzigt maar waarbij de naam van de corporatie wijzigt, of de titel wordt overgenomen door een andere corporatie.

  Voorbeeld:

  • Symposium series / Society for Applied Bacteriology wordt Symposium series / Society for Applied Microbiology.
 • wijziging van de drager van de seriële publicatie.

  Voorbeeld:

  • een tijdschrift op papier verschijnt later op cd-rom.

  Waarschuwing

  De papieren en de online versie van een tijdschrift worden in één record beschreven

 • een wijziging in de editievermelding van de publicatie, die een wijziging van onderwerp of bereik aangeeft.

  Voorbeeld:

  • Newsweek : international edition, wordt Newsweek : European edition
 • de splitsing van een publicatie in twee (of meer) andere publicaties. Hieronder wordt ook verstaan: de splitsing van een oorspronkelijk meertalige publicatie in zijn onderdelen

 • de fusie van twee tijdschriften in een nieuw tijdschrift met een nieuwe titel

  Voorbeeld:

  • Dietsche warande en Belfort smelten samen tot Dietsche warande en Belfort.
 • Bij cumulaties waarbij de cumulatie van de titel anders is dan bij de gerelateerde titels

  Voorbeeld:

  • Current law : year book wordt Current law : monthly digest
 • Bij meertalige tijdschriften (tijdschriften met een hoofdtitel en een of meer paralleltitels) die eentalig worden (in de lijn van de RDA-uitgangspunten; de opgeheven talen/titels zullen niet meer voorkomen in de gewijzigde publicatie. En een wijziging wordt maar als onbelangrijk aangegeven, als beide titels behouden blijven).

 • Bij eentalige tijdschriften die meertalig worden (in de lijn van de RDA-uitgangspunten)

  Voorbeeld:

  • Biznes inform (Russisch) wordt Biznes inform (multilingual ed.)
 • Voor een reprint van een tijdschrift.

  Voorbeeld:

  • Rond den heerd : een leer- en leesblad voor alle lieden (1855-1902) wordt herdrukt in 1988 en krijgt dan een nieuwe beschrijving.

21.2.1.3. Wijziging van ISSN? Ongewijzigd ISSN?

De bovenstaande situaties leiden altijd tot de toekenning van een nieuw ISSN. Het voorkomen van een nieuw ISSN is dus een belangrijke aanwijzing om tot een nieuwe beschrijving over te gaan, ook al is de intrinsieke oorzaak niet altijd zo duidelijk.

Indien de catalograaf vaststelt dat het issn van een tijdschrift of een reeks is gewijzigd zonder dat onmiddellijk kan vastgesteld worden welke de oorzaak is, wordt een nieuwe beschrijving aangemaakt en een helpdeskbericht verstuurd, zodat kan nagegaan worden of de afsplitsing terecht is of niet.

Blijft het ISSN ongewijzigd, ook al worden er (al of niet belangrijke) verschillen geconstateerd in de beschrijvingselementen voor een tijdschrift, dan stuurt de catalograaf een helpdeskbericht. Op die manier kan nagegaan worden of de wijzigingen al of niet moeten leiden tot een nieuwe beschrijving.

21.2.2. Relaties tussen opeenvolgende beschrijvingen

De opeenvolging tussen titels wordt zoveel mogelijk door relaties aangegeven (zie Relaties). Indien er voor een bepaalde titel geen bestaand record is in Brocade, kan daarvoor een annotatie worden aangemaakt (zie Annotaties).

21.2.3. Onbelangrijke wijzigingen die geen nieuw record noodzaken

Er dient geen nieuw record te worden aangemaakt in onderstaande situaties. De oorspronkelijke titel wordt altijd behouden. Wijzigingen worden geregistreerd in een secundaire titel.

 • Bij twijfel of een wijziging ingrijpend is of niet, wordt geen nieuwe beschrijving aangemaakt. Er wordt een bericht naar de helpdesk gestuurd.
 • Als de corporatie, verantwoordelijk voor de publicatie, wijzigt (bv. een andere corporatie; een naamwijziging van de corporatie) en die verandering moet niet leiden tot een nieuwe beschrijving (bv. omdat de titel niet-generiek is en ongewijzigd blijft), dan wordt de nieuwe corporatie toegevoegd als corporatieve auteur. Er wordt een annotatie aangemaakt (zie Annotaties).
 • kleine, onbelangrijke wijzigingen in de hoofdtitel:
 • spellingwijziging.

  Voorbeeld:

  • Labour history wordt Labor history
 • gebruik van een afkorting of een symbool versus de voluitgeschreven tekst.

  Voorbeeld:

  • Accomodation & travel services wordt Accomodation and travel services
 • gebruik van een nummer of een datum versus de voluitgeschreven tekst.

  Voorbeeld:

  • Four wheel fun wordt 4 wheel fun
 • het gebruik van termen met of zonder koppelteken.

  Voorbeeld:

  • Year book of… wordt Year-book of…
 • het gebruik van samengestelde versus aparte woorden.

  Voorbeeld:

  • Openhouse wordt Open house
 • het gebruik van een acroniem versus de voluitgeschreven naam.

  Voorbeeld:

  • Research in technological adaptation wordt RITA
 • het gebruik van een meervoudsvorm versus de enkelvoudsvorm.

  Voorbeeld:

  • Fishery report wordt Fisheries report
 • het toevoegen, weglaten of wijzigen van lidwoorden, voorzetsels of voegwoorden.

  Voorbeeld:

  • Fiscal survey of the states wordt The fiscal survey of states
 • wijziging in interpunctie.

  Voorbeeld:

  • GBB wordt G.B.B.
 • wijziging in verband met dezelfde corporatieve auteur: voluitgeschreven naam versus acroniem; aanwezig in de titel of niet.

  Voorbeeld:

  • Rapport de la Société canadienne de l’Eglise catholique wordt Rapport / Société canadienne de l’Eglise catholique
  • Views / Goodridge Area Historical Society wordt Views from the the GAHS
 • wijziging in de volgorde van hoofdtitel en paralleltitel (als de beide titels wel behouden blijven).

  Voorbeeld:

  • South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde wordt Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South African medical journal
 • het toevoegen, weglaten of wijzigen van woorden in de titel die de titel linken aan een nummering.

  Voorbeeld:

  • Het jaar [jaartal] wordt Het jaar in [jaartal]
 • twee verschillende titels die afwisselend gebruikt worden op de opeenvolgende nummers van een tijdschrift.

  Voorbeeld:

  • Weekly labor market report, met als laatste nummer elke maand: Monthly labor market report
 • de wijziging (toevoegen, verwijderen, verandering van volgorde) van woorden in een lijst in de titel, als er geen substantiële wijziging is in de inhoud van de publicatie.

  Voorbeeld:

  • Kartboken for Oslo, Baerum, Lorenskog, Nesodden, Oppegard, Ski wordt Kartboken for Oslo, Baerum, Asker, Lorenskog, Nesodden, Oppegard, Ski
 • de toevoeging, het weglaten of de verplaatsing van woorden in de titel die het type aangeven, zoals magazine, journal, newsletter, enz. - behalve als het gaat om een wijziging in de eerste vijf woorden van de titel (d.w.z.: een titelwoord dat gewijzigd wordt in een ander woord).

  Voorbeeld:

  • Handel und Industrie wordt Revue Handel und Industrie (geen nieuw record, want het gaat om het toevoegen van een woord)
  • Colleción Ciencias y técnicas wordt Ciencias y técnicas (geen nieuw record, want het gaat om het weglaten van een woord)
  • Link journal wordt Link magazine (wel een nieuw record, want het gaat om de wijziging van een woord)
 • bij een fusie van twee titels, waarbij één van de titels behouden blijft.

 • bij een afsplitsing van een nieuwe titel uit een bestaande titel, dient er alleen een nieuw record te worden aangemaakt voor de nieuwe titel.

 • in Anet worden de papieren en de elektronische versie van een tijdschrift in één record beschreven. Indien een papieren tijdschrift ophoudt te bestaan en naar een elektronische vorm overgaat, wordt hetzelfde record gebruikt voor de gegevens van de elektronische publicatie.

 • wijziging alleen van de ondertitel van de publicatie. De oorspronkelijke hoofdtitel : ondertitel blijft behouden. Voor de nieuwe hoofdtitel : ondertitel wordt een secundaire titel ingevoerd.

  Voorbeeld:

  • Klasse : maandblad voor onderwijs wordt Klasse : tijdschrift voor opvoeding en onderwijs

21.3. Omvorming van monografie naar pseudoperiodiek

Als een publicatie al monografisch werd beschreven en een bibliotheek zou het bestaande record willen veranderen naar een pseudoperiodiek, moet er vooraf een bericht naar de helpdesk worden gestuurd. De netwerkcatalograaf beslist dan of er al dan niet wordt omgezet.

21.4. Lidmaatschap

Tijdschriften en pseudoperiodieken krijgen, naast het lidmaatschap zebra, ook het lidmaatschap antilope.

Reeksen krijgen door de band alleen lidmaatschap zebra. Reekstitels van Anet die samengevoegd werden met reekstitels afkomstig uit een extern Antilopebestand hebben wel een dubbel lidmaatschap.

21.5. Titel

21.5.1. Deeltitels

De deeltitels van een tijdschrift of een reeks, sprekend of niet sprekend, worden opgenomen als ondertitel.

Voorbeeld:

 • Type: Hoofdtitel : ondertitel

  • Titel: Acta Universitatis Upsaliensis : studia Latina Upsaliensia
 • Type: Hoofdtitel : ondertitel

  • Titel: Nature : Friday edition
 • Type: Hoofdtitel : ondertitel

  • Titel: Rijks geschiedkundige publicatiën : grote serie
 • Type: Hoofdtitel : ondertitel

  • Titel: Collection studies : social policy series

Wanneer echter de sprekende deeltitel van een reeks genummerd is, dan worden er twee titelbeschrijvingen gemaakt. Vanuit de gemeenschappelijke titel naar de deeltitel wordt een rnv/vnr-relatie gelegd.

Voorbeeld:

 • het tijdschrift Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science : series 2 : classics in psycholinguistics.
 • Er worden 2 titels ingevoerd. Tussen beide wordt een rnv/vnr relatie gelegd:
 • record 1: Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science
 • relatie bij record 1, naar record 2: rnv/vnr: 2
 • record 2: Classics in psycholinguistics

21.5.2. Wijzigingen in de titel die niet leiden tot een nieuw record

Indien er in de titel wijzigingen optreden (spelling, wijziging van de ondertitel,…) die niet moeten leiden tot een nieuwe beschrijving (zie Onbelangrijke wijzigingen die geen nieuw record noodzaken), blijft de oorspronkelijke titel als hoofdtitel : ondertitel behouden, en wordt voor de nieuwe titel een secundaire titel aangemaakt. Die secundaire titel wordt in de OPAC getoond als een annotatie van het type tv en verwoord als Titel varieert.

21.5.3. Cover to cover vertalingen en edities

Bij integrale (of nagenoeg integrale) vertalingen van tijdschriften, meestal vanuit minder bekende talen wordt de vertaalde titel als een secundaire titel bij de vertaling ingevoerd, en tussen haakjes wordt de taal van de vertaling toegevoegd. Gebruik hiervoor de termen die in de publicatie voorkomen.

Voorbeeld:

 • Type titel 1: Hoofdtitel: ondertitel

  • Titel 1: Soviet physics : acoustics
 • Type titel 2: Secundaire titel

  • Titel 2: Akusticeskij zurnal (English ed.)

Deze secundaire titel wordt in de catalogus getoond als een annotatie.

Bij identieke (of nagenoeg identieke) edities die verschijnen onder een andere hoofdtitel dan die van het oorspronkelijk tijdschrift wordt de titel van de ouderpublicatie als een secundaire titel bij de editie ingevoerd, en wordt tussen haakjes de aard van de editie toegevoegd. Gebruik hiervoor de termen die in de publicatie voorkomen.

Voorbeeld:

 • Type titel 1: Hoofdtitel: ondertitel

  • Titel 1: Le vif
 • Type titel 2: Secundaire titel

  • Titel 2: L’express (éd. belge)

Deze secundaire titel wordt in de catalogus getoond als een annotatie.

Voor edities, die verschijnen onder dezelfde hoofdtitels: zie Deeltitels.

Voorbeeld:

 • Nature : Friday edition
 • The New York times : European edition

21.6. Auteur

Personele en corporatieve auteurs worden opgenomen bij seriële publicaties, op basis van hun vermelding op het eerst aanwezige volume in Anet of het eerste gekende nummer van het tijdschrift.

Indien de personele of corporatieve auteur wijzigt doorheen de tijd, en die wijziging moet niet resulteren in een nieuwe beschrijving, worden de nieuwe auteurs toegevoegd en wordt een annotatie gemaakt (zie Annotaties).

Indien de auteursvermelding gebeurt op basis van een authority record, wordt altijd (uitzondering: bij reeksen wordt alleen de hoofdvorm gebruikt) de verwijzingsterm gekozen die overeenkomt met de auteursvorm op het eerst aanwezige volume. De eventuele naamvarianten die doorheen de tijd worden vastgesteld, worden opgenomen in het authority record (maar niet in het catalografisch record). Op die manier zijn ze opzoekbaar via de catalogus.

21.6.1. Personele auteur

21.6.1.1. Tijdschriften

Bij tijdschriften worden geen personele auteurs opgenomen.

21.6.1.2. Reeksen

Bij reeksen worden alleen personele auteurs opgenomen indien de reekstitel generiek is (bv. Symposium series) én indien de titel moet onderscheiden worden van een homoniem.

21.6.1.3. Pseudoperiodieken

Personele auteurs worden alleen opgenomen bij pseudoperiodieken, en alleen als hun naam onlosmakelijk verbonden is met de titel (zgn. roepfunctie).

Voorbeeld:

 • Handboek voor fiscaal recht / Tiberghien, Albert

Bij wijziging van de personele auteur, zonder dat een nieuwe beschrijving noodzakelijk is, wordt de nieuwe auteur als tweede, extra auteur aan het record toegevoegd, en wordt een annotatie gemaakt van het type av.

21.6.2. Corporatieve auteur

21.6.2.1. Tijdschriften en pseudoperiodieken

De corporatie wordt beschouwd als auteur (auteursfunctie aut) van het tijdschrift of de pseudoperiodiek dat/die hij zelf schrijft, nl.

 • Bij administratieve publicaties van en over de corporatie zelf, of een publicatie die de collectieve standpunten of werkzaamheden van de corporatie weergeeft. Voorbeeld: Cursusrooster / Universitaire Instelling Antwerpen.
 • Bij wetten, verordeningen, statuten, uitgaande van de corporatie of een overheid zelf.

De corporatie wordt ook opgenomen wanneer de publicatie onder zijn leiding is samengesteld.

Voorbeeld:

 • Gezelle-kroniek : bijdragen en mededelingen van het Guido Gezelle-Genootschap / Guido Gezelle-Genootschap [Kapellen]
 • Mededelingen / Rijksstation voor Zeevisserij [Oostende]
 • Spiegel historiael / Bond van Gentse Germanisten

Bij wijziging van de corporatieve auteur, zonder dat een nieuwe beschrijving noodzakelijk is, wordt de nieuwe auteur als tweede, extra auteur aan het record toegevoegd, en wordt een annotatie gemaakt van het type av.

21.6.2.2. Reeksen

Bij reeksen worden geen corporatieve auteurs opgenomen, tenzij indien de reekstitel generiek is (bv. Symposium series) én indien de titel moet onderscheiden worden van een homoniem.

21.7. Impressum

In het impressumveld worden alleen de gegevens vermeld van de uitgave (of eventueel druk als de uitgever niet is gekend) van de eerst aanwezige jaargang in Anet, of van het eerst gekende nummer.

Wijzigingen van plaats en/of uitgever worden niet in het impressumveld vermeld, maar in het annotatieveld (zie Annotaties).

21.7.1. Plaats van uitgave (druk)

De plaats van uitgave wordt opgenomen bij tijdschriften, pseudoperiodieken en bij reeksen.

Indien de plaats van uitgave of druk niet gekend is, vermeld dan <SL>.

21.7.2. Uitgever (drukker)

De uitgever (drukker) wordt opgenomen bij tijdschriften en pseudoperiodieken. Bij reeksen wordt de uitgever alleen opgenomen indien er, bij generieke titels en homoniemen, geen auteur kan gevonden worden.

Indien de naam van de uitgever (drukker) niet is gekend, vermeld dan <SN>.

21.7.3. Jaar van uitgave

Het jaar van uitgave wordt alleen opgenomen bij tijdschriften en pseudoperiodieken.

Het eerste jaar is het jaar waarin het tijdschrift voor het eerst is verschenen. Dat kan verschillend zijn van het volumejaar.

Voorbeeld:

 • een tijdschrift voor het eerst verschenen in 2000 met als volumejaar (1999) heeft als eerste jaar: 2000

Het tweede jaar is het jaar waarin het tijdschrift is gestaakt. Dat kan verschillend zijn van het volumejaar. Indien het tijdschrift nog lopend is, wordt als tweede jaar een type currens gekozen.

Voor de invoer van de jaartallen: zie Jaar van uitgave.

Waarschuwing

Als de einddatum van een seriële publicatie gekend is, en die is dezelfde als het startjaar, dan dient dat jaartal zowel in Jaar1 als Jaar2 te worden ingevuld.

21.8. Collatie

het collatieveld blijft leeg. Ook de aanwezigheid van illustraties wordt niet vermeld.

21.9. Annotaties

In het annotatieveld worden alleen annotaties opgenomen die betrekking hebben op het tijdschrift in het algemeen. Annotaties die alleen gelden voor een beschreven exemplaar van een tijdschrift worden genoteerd in een pk-annotatie of een exemplaarannotatie (zie Pk-annotatie en exemplaarannotatie).

21.9.1. Niet op te nemen annotaties

Voor volgende gegevens worden geen annotaties gemaakt:

 • de frequentie van verschijnen.
 • het verschil tussen rapport- en verschijningsjaar.
 • onregelmatige frequentie van verschijnen.
 • opsomming van themanummers.

21.9.2. Annotatie bij voortzetting en fusie

Bij voortzetting of fusie wordt geen annotatie gemaakt maar een relatie gelegd, tenzij een record niet kan gerelateerd worden met een bestaand record. In dat geval worden volgende annotaties gebruikt:

 • annotatietype: co of cb.
 • inhoud annotatie: de titel van het tijdschrift, en het ISSN. Bij ontbreken van een ISSN kan de corporatieve auteur worden opgenomen.

Voorbeeld:

 • annotatietype: co
 • inhoud van de annotatie: District heating international = 0933-6540

21.9.3. Annotatie bij opslorping en splitsing

Opslorping en splitsing van titels worden niet met relaties aangeduid. Alle informatie kan immers niet vermeld worden in die relatie (bv. datum), terwijl de spreiding over relatie en annotatie niet wenselijk is, omwille van de verdubbeling van de informatie (relaties worden bij export als annotaties behandeld). Daarom wordt er bij opslorping en fusie met annotaties gewerkt.

Opslorping

Tijdschrift B wordt geabsorbeerd in tijdschrift A, tijdschrift A blijft bestaan.

Annotatie abs in tijdschrift A met als annotatie jaartal <ABD> titel tijdschrift B = ISSN. Dat wordt vertaald als: In [jaartal] hierin opgenomen [Titel B] = [ISSN]

Voorbeeld:

 • 2009 <ABD> Report of the year - WOTRO = 0585-296X
 • Wordt vertaald als: Opslorping: In 2009 hierin opgenomen: Report of the year - WOTRO = 0585-296X

Annotatie abs in tijdschrift B met als annotatie: <ABS> titel tijdschrift A = ISSN. Dat wordt vertaald als: opgenomen in [Titel A] = [ISSN]. De einddatum van het tijdschrift wordt in het impressum ingevuld.

Splitsingen

Tijdschrift B splitst af van tijdschrift A; tijdschrift A blijft bestaan.

 • Annotatie sf in tijdschrift A met als annotatie: jaartal <SF> titel tijdschrift B = ISSN
 • Dat wordt vertaald als : In [jaartal] hiervan afgesplitst: [Titel B] = [ISSN]
 • Annotatie sf in tijdschrift B met als annotatie: <SFO> titel tijdschrift A = ISSN
 • Dat wordt vertaald als : Afgesplitst van [Titel A] = [ISSN]
 • De begindatum van het tijdschrift wordt in het impressum ingevuld.

21.9.4. Annotatie bij wijziging in de hoofdtitel of wijziging van de ondertitel

Er worden geen aparte annotaties aangemaakt voor wijzigingen in de hoofdtitel, of wijziging van de ondertitel. Die titels worden als secundaire titels ingevoerd, en zijn op die manier opzoekbaar in de catalogus. In de catalogus worden ze getoond als annotaties van het type tv, verwoord als Titel varieert.

21.9.5. Annotatie bij wijziging van de auteur

Als de auteursnaam van een seriële publicatie wijzigt doorheen de tijd, zonder dat een nieuwe beschrijving nodig is, wordt een annotatie gemaakt van het type av. Die annotatie wordt verwoord als Auteursnaam varieert:

Inhoud van de annotatie: de volgende auteursnaam, gevolgd door de periode; opeenvolgende auteurs worden in één annotatie opgenomen, van elkaar gescheiden door puntkomma spatie.

Voorbeeld:

 • titel: Vlaamse stam
 • oorspronkelijke auteur: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Later: Familiekunde Vlaanderen
 • corporatieve auteurs: 1. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 2. Familiekunde Vlaanderen
 • annotatie av: Familiekunde Vlaanderen, 2012-

Als er in een seriële publicatie een extra auteur wordt vermeld, kan voor die extra auteur een annotatie worden toegevoegd van het type alg.

Voorbeeld:

 • De Broedermin
 • oorspronkelijke auteur: Toon- en Tooneelmaatschappij De Broedermin [Antwerpen]
 • vanaf 1937 is mede-auteur: Rederijkerskamer De Goudbloem [Antwerpen]
 • annotatie alg: vanaf 1937 als co-auteur: Rederijkerskamer De Goudbloem [Antwerpen]

21.9.6. Annotatie bij wijziging van de uitgave

Als de plaats van uitgave of de uitgever wijzigt doorheen de tijd, en die wijziging is belangrijk voor de identificatie van de publicatie, wordt een annotatie gemaakt van het type pub. Die annotatie wordt verwoord als Uitgegeven door/in:

Inhoud van de annotatie: de volgende uitgever/drukker/plaats, gevolgd door de periode; opeenvolgende voorkomens worden in één annotatie opgenomen, van elkaar gescheiden door puntkomma spatie.

Voorbeeld:

tijdschrift oorspronkelijk uitgegeven in Brussel. Later in Diegem, en dan in Mechelen

 • impressum: Brussel : Kluwer, 1995-
 • annotatie van type pub: Diegem, 1997-2000; Mechelen, 2001-

tijdschrift oorspronkelijk uitgegeven door Kluwer. Later door Storia-Scientia

 • impressum: Brussel : Kluwer, 1995-
 • annotatie van type pub: Gent : Storia-Scientia, 2000-

21.9.7. Annotatie voor supplementen

Tijdschriften of reeksen met supplementen waarvoor geen aparte beschrijving wordt aangemaakt, krijgen een annotatie van het type wi.

Inhoud van de annotatie:

 • voor seriële publicaties met als bijlage een cd-rom : bv. CD-ROM: (1988)-
 • voor seriële publicaties met niet zelfstandige supplementen (zonder eigen titel): de taalonafhankelijke code <SPL>
 • voor seriële publicaties met zelfstandige onderdelen: de titel van het supplement, eventueel gevolgd door het ISSN of de corporatieve auteur

Supplementen van seriële publicaties die apart beschreven zijn, maar waarvan de moederpublicatie niet in Brocade werd beschreven, krijgen een annotatie van het type in.

Inhoud van de annotatie: de titel van de moederbeschrijving, eventueel gevolgd door het ISSN of de corporatieve auteur.

Supplementen (bv. cd-roms, cd’s) die enkel horen bij één nummer van een tijdschrift worden vermeld in de annotatie bij het pk. Hun aanwezigheid moet niet in de drager bij de beschrijving worden opgenomen.

Voorbeeld:

 • cd-rom: :2(2002)
 • daarvoor kan een apart volume worden aangemaakt.

21.9.8. Annotatie voor cumulatieve indexen

Indexen bij tijdschriften worden in annotatie vermeld.

 • Interne cumulatieve indexen: dat zijn indexen die integraal deel uitmaken van een bestaand nummer. Ze worden vermeld met een annotatietype alg en als inhoud: <IND>: 1-10(1920-1929) <IN>: 11:1(1930).
 • externe cumulatieve indexen: indexen die apart verschijnen met dezelfde titel en dezelfde layout. Ze worden vermeld met een annotatietype alg en als inhoud: <IND>: 1-10(1920-1929). Ze worden ook vermeld in het bezitsveld.

Voor apart te beschrijven indexen: zie Relaties.

21.9.9. Annotatie voor cumulaties

Gecumuleerde edities van tijdschriften (bv. bibliografieën) worden normaal met het tijdschrift gerelateerd door de relatie cuo/cui. Die relatie wordt verwoord als cumulatie van/gecumuleerd in (zie: Cumulaties). Als echter een van de beschrijvingen niet in Brocade aanwezig is, wordt gebruik gemaakt van de annotatietypes cuo/cui.

21.9.10. Onderbrekingen in publicatie

Bij een onderbreking bij het publiceren van een tijdschrift (opgelet: niet in het bezit!) wordt een annotatie van type sus aangemaakt. Op die manier kan in de catalogus worden aangegeven tijdens welke periode het tijdschrift niet is verschenen.

Voorbeeld:

 • annotatietype: sus
 • inhoud van de annotatie: 11-14(1914-1918)

21.9.11. Variërende of onregelmatige nummering

Bij een variërende of een onregelmatige nummering wordt een annotatie van type nv (nummering varieert) gemaakt.

Voorbeeld:

 • annotatietype: nv
 • inhoud van de annotatie: 301(1971) = 1(1971)

21.9.12. Papieren editie stopt, alleen online editie

Als de papieren editie van een tijdschrift stopt en alleen de online editie overblijft, wordt een annotatie van het type alg gemaakt, gebruik makend van taalonafhankelijke code <EO>. Het bezit bij het plaatskenmerk waaronder het papieren bezit valt, wordt afgesloten.

Voorbeeld:

 • Tijdschrift Economic review gaat vanaf jaargang 7, 2009 nog alleen online verder:
 • annotatie van type alg met als inhoud: 7(2009)- <EO> ; - wordt vertaald als: 7(2009)-: alleen online editie
 • bezit: 1-7(2003-2009)

21.10. Bibliografisch nummer

21.10.1. ISSN

Tijdschriften en reeksen krijgen meestal een ISSN toegekend, een International Standard Serial Number. Het is een uniek identificatienummer, ontwikkeld door ISO(ISO 3297). Het wordt toegekend door het nationaal centrum van het ISSN Network in het land van publicatie.

Het ISSN bestaat uit 2 groepen cijfers, waarvan het laatste een controlecijfer is. Dit laatste cijfer kan ook vervangen zijn door X. Anders dan bij het ISBN hebben deze cijfers geen enkele betekenis.

Als het ISSN gekend is, wordt het in de beschrijving opgenomen - ook al zou het niet in de publicatie zelf voorkomen.

Als in een publicatie een foutief ISSN voorkomt, wordt geprobeerd om het correcte ISSN op te sporen en in te vullen. Het foutieve ISSN wordt eveneens vermeld, maar daarbij wordt de controle uitgezet, en in de extensie wordt vermeld: foutief.

Als in een publicatie nog een oud ISSN voorkomt, terwijl er ondertussen (of pas later) een ander ISSN is toegekend, dan wordt zo snel mogelijk het nieuwe ISSN in de beschrijving opgenomen. Het oude ISSN wordt ook vermeld, maar daarbij wordt de controle uitgezet, en in de extensie wordt vermeld: opgeheven.

Bij tijdschriften die zowel op papier als in elektronische vorm gepubliceerd worden, worden de ISSN nummers van de papieren en de elektronische versie geregistreerd. In het extensieveld worden ze van elkaar onderscheiden: print voor de papieren versie; online voor de elektronische versie.

21.10.2. ISSN-L

Het ISSN-L nummer is een uniek nummer dat toegekend wordt aan tijdschriften die onder verschillende vormen worden gepubliceerd (papier, elektronisch, cd-rom). Die verschijningsvormen hebben dan elk een eigen ISSN, en een gemeenschappelijk ISSN-L.

Het ISSN-L wordt als een apart nummertype geregistreerd.

21.10.3. ISBN

Als in een publicatie, die als tijdschrift wordt beschreven, ook een ISBN wordt vermeld, wordt dat nummer niet opgenomen.

Bij pseudoperiodieken kan wel het nummertype ISBN-onderdeel gebruikt worden, voor de afzonderlijke volumes.

21.11. Relaties

21.11.1. Reeksen

Tussen de reeks, en de individuele publicaties die deel uitmaken van een reeks, wordt een relatie gelegd van het type rnv/vnr. Bij Volgnummer wordt het volgnummer in de reeks ingevuld. Zie daarvoor Deelnummer.

21.11.2. Voortzetting en fusie

Als een seriële publicatie wijzigingen ondergaat die een nieuwe beschrijving nodig maken (zie Aanmaak van (nieuwe) records), dan wordt tussen de opeenvolgende beschrijvingen een relatie gelegd van het type co/cb - als er voor de verschillende beschrijvingen een holding is in Anet. Indien niet, wordt een annotatie gebruikt (zie Annotaties).

Als een titel, na een onderbreking onder een andere titel, later hernomen wordt, wordt voor deze herneming een nieuw record aangemaakt. (de relatietypes cob/cbo worden daarmee overbodig).

Voorbeeld:

Voortzetting:

 • titel 1: District heating international
 • relatie van titel 1 naar titel 2: cb
 • titel 2: Euroheat & power

Fusie:

 • titel 1: Dietsche warande
 • titel 2: Belfort
 • titel 3: Dietsche warande en Belfort is de fusie van de twee eerste
 • relatie van titel 3 naar titel 1 en naar titel 2: co

Herneming:

 • titel 1: Le monde de l’éducation (1974 tot 1996)
 • voortgezet (cb) door titel 2 (nieuw record): Le monde de l’éducation, de la culture et de la formation (1997 tot 1998)
 • voortgezet (cb) door titel 3 (nieuw record): Le monde de l’éducation (vanaf 1999)

21.11.3. Seriële publicaties als supplement of bijlage bij een andere seriële publicatie

Reeksen of tijdschriften die verschijnen als een bijlage of een supplement bij een andere reeks of tijdschrift, worden (meestal) apart beschreven. Een eigen ISSN is een belangrijke indicatie om deze publicaties als een aparte entiteit te beschouwen.

Tussen de twee titels wordt een relatie in/with gelegd.

Voorbeeld:

 • Annual economic review / European Communities. Commission
 • Relatietype: in: European economy

Onzelfstandige supplementen of bijbladen (zonder eigen nummering of zonder sprekende titel) bij een seriële publicatie worden vermeld in een annotatie van het type wi en met de taalonafhankelijke code <SPL>.

21.11.4. Themanummers

Indien in een tijdschrift een nummer verschijnt met een eigen thema (themanummer) en met een eigen sprekende titel, wordt daarvoor een monografische beschrijving gemaakt. Alle regels voor het beschrijven van monografieën zijn daar op van toepassing. Tussen het themanummer en het tijdschrift wordt een relatie gelegd van het type vnr. Als het tijdschrift als record nog niet bestaat, wordt daarvoor een nieuw record aangemaakt. Gebruik voor het volgnummer het juiste deelnummer.

Let echter wel op de auteurs van themanummers en de doorlopende paginering.

Indien een instelling retroactief beslist om een themanummer als monografie te beschrijven, dan dient ze alle andere instellingen die dat nummer bezitten daarover in te lichten (één helpdeskbericht per instelling). De instellingen dienen hun plaatskenmerken aan het beschreven themanummer toe te voegen.

21.11.5. Indexen met eigen titel/auteur

Indexen op een tijdschrift, die apart verschijnen (dus los van het tijdschrift), worden apart beschreven. Tussen de index en het tijdschrift wordt een relatie van het type inp/pni gelegd. Die relatie wordt verwoord als: van index naar periodiek/van periodiek naar index.

Voorbeeld:

 • Bibliografie Ons erfdeel, 1957-1997 / Assche, van, Hilda ; Baeyens, Richard ; Chielens, Wim ; e.a. - Rekkem : Stichting Ons Erfdeel, 1980-1998. - 5 v. - ISBN 90-70831-10-4
 • Relatietype inp: Ons erfdeel

21.11.6. Cumulaties

Gecumuleerde edities van tijdschriften (bv. bibliografieën) worden met het tijdschrift gerelateerd door de relatie cuo/cui. Die relatie wordt verwoord als cumulatie van/gecumuleerd in.

Index medicus wordt gecumuleerd in Cumulated Index medicus

 • Index Medicus
 • relatietype cui: Cumulated Index medicus

21.11.7. Papieren versie en elektronische versie

Als naast de papieren versie ook nog een editie verschijnt op cd-rom, of dvd-rom,… worden beide apart beschreven. Tussen beide records wordt een relatie gelegd:

 • enp: elektronische versie naar papier
 • pne: papier naar elektronische versie.

Voorbeeld:

 • titel 1: Recueil annuel de jurisprudence belge
 • relatie pne naar…
 • titel 2: Receuil annuel de jurisprudence belge informatisé

Uitzondering: de papieren versie en de online editie worden in hetzelfde record beschreven.

21.11.8. Reprints

Als een tijdschrift op een latere datum een reprint krijgt, wordt daarvoor een aparte beschrijving gemaakt. Tussen beide records wordt een relatie gelegd:

 • repof: van reproductie naar origineel.
 • ofrep: van origineel naar reproductie.

21.12. Plaatskenmerk en bezit

Voor het plaatskenmerk gelden de algemene regels, zie Plaatskenmerk.

Voor reeksen zijn er bijzondere regels.

21.12.1. Bezitsveld

In het bezit neemt men het rapportjaar of het jaar van het vermelde volume op, niet het jaar van verschijnen.

 • nr. 4 van jrg. 1992 verschenen in 1993 wordt: :4(1992).
 • Statistieken 1991 verschenen in 1993: (1991).
 • Jaarverslag 1991/1992 verschenen in 1993: (1991/1992).

Bij pseudoperiodieken wordt de editie beschouwd als de volumevermelding.

 • 4de editie in 2005 wordt dan genoteerd als 4(2005).

Zie ook de Algemene afspraken.

21.12.1.1. Eén deel

 • volumenummer en jaar: 33(1971)

  • jrg 33, jaar 1971
 • alleen volume- of afleveringsnummer: 33 of 228

  • jrg 33 of doorlopend nummer 228
 • alleen volumenummer, jaar niet gekend 33[1971/1972]

  • jrg 33, jaar 1971/1972 gekend uit een externe bron
 • Volumenummer en aflevering (onvolledig volume)

  • jrg 33, nr 4, afl. 8: 33:4,8(1984/1985)
 • Met binnenjaarlijks afleveringsnummer :2(1971)

  • Aflevering 2 van jaar 1971; volumenummer niet gekend.
 • Met parallelle volume- en afleveringsnummer : jrg 6, doorlopend nr 441, jaar 1971

  • wordt genoteerd als: 6:441(1971)
 • Jaar alleen (1971/1972)

  • Jaargang 1971/1972; volumenummer niet gekend
 • Met jaar en maand alleen (March 1971)

 • Met seizoenaanduiding (Spring 1998)

  • De maand en het seizoen worden opgegeven in de taal van de titel.
 • Met jaar en datum (15.3.1971)

 • Alleen maand gekend (March [1971]). De maand is opgegeven, jaar gekend uit een externe bron.

 • okt. 1960-nov. 1981

 • 3(5906[=1906]/5907[=1907]) (drukfout in de datum)

21.12.1.2. Meer delen

 • Het bezitsveld van een open titel eindigt altijd op een koppelteken: 3(1970)-
 • van een onderbroken bezit: 3(1970); 5(1972)
 • van een ononderbroken bezit: 3-5(1970-1972)
 • met binnenjaarlijks afleveringsnummer :1-:6(1975-1989) (bezit loopt van nummer 1 van jaargang 1975 tot nummer 6 van jaargang 1989)
 • met binnenjaarlijks afleveringsnummer: :1-6(1985) (bezit loopt van nummer 1 tot nummer 6 in jaargang 1985)
 • Alleen laatste jrg.
 • Alleen laatste 4 jrg.
 • Alleen laatste uitg.
 • Alleen laatste 4 uitg.

21.12.1.3. Nieuwe reeks, e.a.

 • Nieuwe reeks en equivalenten

  • 3-10(1920-1927); N.R. 1(1928)-
  • 5-7(1980-1982); 1(1983)-
 • Tweede reeks en zijn equivalenten

  • 3-10(1920-1927); 2e R. 1(1928)-
 • Tijdschriftenonderdelen aangeduid door letters A, B, C, enz. dienen in regel als zelfstandige tijdschriften behandeld te worden. Indien letters evenwel gebruikt zijn naar analogie met N.R. of 2e R. worden zij in het bezitsveld opgenomen, voorafgegaan door de in de publicatie gebruikte bepaling.

  • 3-30(1900-1930); series B 1(1931)-

21.12.1.4. Lacunes

Lacunes worden gesignaleerd

 • Ofwel door de opsomming van de aanwezige delen.

  • 35-40(1925-1930); 43-44(1933-1934); 50(1940)-
 • Ofwel door de opsomming van de ontbrekende delen.

  • 35(1925)-; <MI>: 41-42(1931-1932); 45-49(1935-1939)
  • 3-8(1973-1978); <MI>: 4:1-3,6,8-9(1974); 6:1-6,9,11(1977)

Wanneer de aan te geven groepen meer dan 5 bedraagt, dan wordt de melding onvolledig gebruikt (taalonafhankelijke code <INC>)

 • 35-40(1925-1930); 43-44(1933-1934); 50(1940); 2e R. 1-2(1942-1943); 4(1945); 6(1947)-

 • of: 35(1925)-; <MI>: 41-42(1931-1932); 45-49(1935-1939); 51(1941); 54(1944); 56(1946)

  • wordt: 35(1925)-; <INC>

21.12.1.5. Niet verder verworven of niet verder verschenen

Niet verder verworven wordt niet vermeld.

Het concept Niet verder verschenen wordt uitgedrukt door het sterfjaar en, indien met zekerheid bekend, door het geboortejaar in het impressumveld.

 • 1901-1912

 • …-1912

 • Niet verder verworven:

  • Ariel : revue des arts et des lettres en Israel. - Jérusalem. - ISSN 0334-4916

   • UA-CST - MAG 3273/6; bezit: 58-80(1984-1990)
   • UA-CDE - Leeszaal A; bezit: 85/86(1992)-
 • Niet verder verschenen, beginjaar NIET gekend:

  • Foreign trade statistics for Africa : series B : trade by commodity = Statistiques africaines du commerce extérieur : série B : échanges par produits. - New York, N.Y. …-1978

   • UA-CST - MAG-ANN-B/68/B; bezit: 26-31(1975-1978)
 • Niet verder verschenen, beginjaar WEL gekend:

  • The AMEX Bank review : special paper / by American Express International Banking Group. - London, 1882-1990

   • UA-CST - MAG-T 60; bezit: (1982-1990)

21.12.2. Pk-annotatie en exemplaarannotatie

Lokale annotaties worden op het niveau van een pk-annotatie of een exemplaarannotatie genoteerd. Het zijn annotaties die niet gelden voor de uitgave van het tijdschrift, maar alleen voor het bezit in een bepaalde bibliotheek. Deze annotaties worden in de OPAC getoond.

Enkele typische annotaties voor seriële publicaties:

 • Annotaties over de plaatsing van de publicatie:

  • Oude jrg MAG 4432/4
 • Annotaties over de vorm van de publicatie:

  • taalonafhankelijke code <MF> voor een gekopieerde versie op microfiche.

   • <MF>: 1-4(1900-1904)
  • taalonafhankelijke code <CD> voor compact disc: bij een bepaald nummer van een tijdschrift wordt een cd als illustratie uitgegeven.

   • <CD>: 20-25(1980-1985)
  • taalonafhankelijke code <XER> voor een xerokopie.

   • <XER>: 12(1987)

Andere verwijzingen

Bij een tijdschrift dat verschijnt in verschillende talen, waarbij de instelling het abonnement van een der talen stopt, krijgt het tijdschrift volgende annotatie:

 • Bij de titel waarvan het abonnement wordt stopgezet: Verder aangeworven als:
 • Bij de titel waarvan het abonnement wel wordt verder gezet: Vorige jr. zie:

  Voorbeeld:

  • titel: Chronique ONU
  • pk UA: RECH 34 E-ONU; bezit: 27-51(1990-2014) ; pk-annotatie: Verder aangeworven als UN chronicle
  • titel: UN chronicle
  • pk UA: RECH 34 E-ONU; bezit: 52(2015)-; pk-annotatie: Vorige jr. zie: Chronique ONU